Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Εξαγωγή του αρχείου βοήθειας σε αρχείο Word

Εδώ είναι η εξαγωγή από το αρχείο βοήθειας της τελευταίας έκδοσης.

Μπήκαν και δυο σύνδεσμοι, ένα για το αγγλικό αρχείο και ένα για το ελληνικό στους συνδέσμους στη στήλη δεξιά.

Τα περιεχόμενα αυτών των αρχείων βρίσκονται στο αρχείο βοήθειας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τις εντολές Βοήθεια και Help άμεσα από τον διερμηνευτή, και έμμεσα από τον ενσωματωμένο διορθωτή όταν επιλέγουμε μια λέξη και δώσουμε το Ctrl+F1 (ή σε Linux ανοίγουμε το μενού επιλογών και κατεβαίνουμε στην επιλογή Βοήθεια - δεν φαίνεται από την αρχή αλλά το μενού κυλάει για να δείξει και άλλες επιλογές).


Τα αρχεία αυτά θα ανανεώνονται, και οι σύνδεσμοι θα δείχνουν πάντα την τελευταία έκδοση.

Το Αγγλικό εδώΜπορούμε να ανανεώσουμε το αρχείο βοήθειας, φρεσκάροντας τις εντολές ανά κατηγορία με το παρακάτω πρόγραμμα. Τώρα δίνουμε το Βοήθεια Όλα και πάμε στη κεντρική σελίδα της βοήθειας. Εκεί έχουμε όλες τις κατηγορίες με όλες τις εντολές. Δουλεύει και σε Wine (Linux), αν έχουμε κάνει σωστά εγκατάσταση (αν η βοήθεια διαβάζεται τότε έχουμε κάνει σωστά).
Το παρακάτω το γράφουμε ως εξής: Edit "db_test.gsb" και αντιγράφουμε το κώδικα. Μετά γράφουμε Load db_test και το φορτώνουμε. Τέλος γράφουμε το CreateGeneralGroup και παράγεται το αποτέλεσμα.


MODULE GLOBAL CREATEGENERALGROUP {
      \* For each group we get a field in General Group
      \* Use module mg to create grouporder
      flush
      Dat \\ this is a module with group priorities
                  Read myGroups
                  Dim No(myGroups+1), Name$(myGroups+1)
                  for i=1 to myGroups {
                        Read No(i), name$(i)
                  }
      Document GreekInfo$, EnglishInfo$, GroupInfo$, AllGreek$, AllEnglish$
      Dir AppDir$
      Execute "HELP2000", "DELETE FROM COMMANDS WHERE GROUPNUM =22;"
      \\ Retrieve "HELP2000","GROUP", 1,"",""
            For i=1 To myGroups {
                EnglishInfo$= RightPart$(name$(i),", ")
                 GreekInfo$= LeftPart$(name$(i),", ")
                 GreekInfo$={
}
                 EnglishInfo$={
}
                  Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS WHERE GROUPNUM ="+Str$(No(i)),1,"",""
                  Read mywords
                  If no(i)<>22 Then {
                  For j=1 To mywords {
                        Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS WHERE GROUPNUM ="+Str$(No(i))+" ORDER BY [ENGLISH]",j,"","" 
                        Read mywords
                        Read GreekName$, HelpText$, EnglishName$, groupnumFrom
                        If mywords=j Then {EnglishInfo$= EnglishName$ } Else EnglishInfo$= EnglishName$+", "
                        Retrieve "HELP2000", "SELECT * FROM COMMANDS WHERE GROUPNUM ="+Str$(No(i))+" ORDER BY [DESCRIPTION]",j,"",""        
                        Read mywords
                        Read GreekName$, HelpText$, EnglishName$, groupnumFrom
                        If mywords=j Then {GreekInfo$= GreekName$} Else GreekInfo$= GreekName$+", "                
                  }
               AllGreek$=GreekInfo$+{

}
               AllEnglish$=EnglishInfo$+{

}
               GroupInfo$=GreekInfo$+{
               __<ENG>__
               }+EnglishInfo$+{

               }
               \\  print LeftPart$(name$(i),", ")    \\ Greek name of group
               print RightPart$(name$(i),", ")
               Append "HELP2000",  "COMMANDS", LeftPart$(name$(i),", "), GroupInfo$, RightPart$(name$(i),", "), 22
               Clear GroupInfo$
               }
               Clear GreekInfo$
               Clear EnglishInfo$
            }  
            AllGreek$={
            __<ENG>__
            
} + AllEnglish$
               Append "HELP2000",  "COMMANDS",  "ΟΛΑ", AllGreek$,"ALL", 22
      Print "DONE"
      clear
      Flush
      Dir User
}
MODULE GLOBAL DAT {
      Data 24
      Data 22,"ΓΕΝΙΚΑ, GENERAL"
      Data 14,"ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ, INTERPRETER"
      Data 15,"ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, MODULE'S COMMANDS"
      Data 3,"ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, FLOW CONTROL"
      Data 9,"ΣΩΡΟΣ, STACK"
      Data 7,"ΟΡΙΣΜΟΙ, DEFINITIONS"
      Data 25,"ΕΓΓΡΑΦΑ, DOCUMENTS"
      Data 11,"ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, FILE OPERATIONS"
      Data 8,"ΦΟΡΜΑ ΟΘΟΝΗΣ, SCREEN FORM"
      Data 16,"ΟΘΟΝΗ & ΑΡΧΕΙΑ, SCREEN & FILES"
      Data 24,"ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΥΠΩΣΕ, OPERATORS IN PRINT"
      Data 13,"ΣΤΟΧΟΙ & ΕΠΙΛΟΓΗ, TARGET & MENU"
      Data 1,"ΓΡΑΦΙΚΑ 2Δ, DRAWING 2D"
      Data 4,"ΕΙΚΟΝΕΣ, BITMAPS"
      Data 2,"ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, DATABASES"
      Data 5,"ΗΧΟΙ & ΤΑΙΝΙΕΣ, SOUNDS And MOVIES"
      Data 6,"ΔΕΙΚΤΗΣ, MOUSE"
      Data 10,"ΙΣΤΟΣ, BROWSER"
      Data 12,"ΚΟΙΝΕΣ ΦΟΡΜΕΣ, COMMON DIALOGS"
      Data 19,"ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ, ARITHMETIC FUNCTIONS"
      Data 20,"ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ, STRING FUNCTIONS"
      Data 21,"ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, VARS READ ONLY"
      Data 23,"ΣΤΑΘΕΡΕΣ, CONSTANTS"
      Data 17,"ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, PRINTINGS"
}
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου