Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Αναθεώρηση 20 έκδοση 9.3

Διορθώθηκε ο κώδικας της γλώσσας, είχε μια παράλειψη στη κλήση ελαφριών  γεγονότων (χωρίς χρήση αντικειμένων γεγονότων, τα οποία χρησιμοποιούν λίστα συναρτήσεων, δηλαδή εδώ γίνεται σύνδεση μόνο με μια συνάρτηση). Οταν καλούσαμε το γεγονός ότι φτιάχνονταν στην συνάρτηση εξυπηρέτησης δεν διαγράφονταν, έτσι ναι μεν λειτουργούσε αλλά ξοδεύαμε μνήμη, φτιάχνοντας νέες μεταβλητές σε κάθε κλήση!


Να και ένα πρόγραμμα για να διαβάζει FASTA αρχεία όπως έχει αναρτηθεί εδώ στο rosetta code, αλλά χωρίς χρώμα στο κώδικα, οπότε να εδώ το χρωματισμένο. Το πρόγραμμα έχει γραφτεί με ένα αντικείμενο ως αυτόματη μηχανή που γεννάει γεγονότα, και με αυτά παίρνει και δίνει αποτελέσματα, και τερματίζει κιόλας. Οι συναρτήσεις εξυπηρέτησης γεγονότων καλούνται σαν να είναι κώδικας του τμήματος (module) Checkit. Έτσι έχουμε θέαση σε μεταβλητές του τμήματος. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις συναρτήσεις ώστε να διαβάζουν αρχείο και άμεσα να γράφουν άλλο αρχείο για εξαγωγή. Εδώ  έχουμε μια εξομοίωση εισαγωγής από αρχείο, το οποίο γίνεται ως εισαγωγή με το πληκτρολόγιο. Η αλλαγή γραμμής δίνεται με το \n και μπορούμε να το σπάσουμε και αυτό σε δυο εισαγωγές, σε \ και n. Ο λόγος που θέλουμε να γίνεται αυτό είναι ότι η μηχανή μας θέλουμε να δουλεύει με οποιοδήποτε μήκος πακέτου, και αθροιστικά (με όλα τα πακέτα ως ένα πακέτο) να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα.Module CheckIt {
      Class FASTA_MACHINE {
            Events "GetBuffer", "header", "DataLine", "Quit"
      Public:
            Module Run {
                  Const lineFeed$=chr$(13)+chr$(10)
                  Const WhiteSpace$=" "+chr$(9)+chrcode$(160)
                  Def long state=1, idstate=1
                  Def boolean Quit=False
                  Def Buf$, waste$, Packet$
            GetNextPacket:
                        Call Event "Quit", &Quit
                        If Quit then exit
                        Call Event "GetBuffer", &Packet$
                        Buf$+=Packet$
                        If len(Buf$)=0 Then exit
                        On State Goto GetStartIdentifier, GetIdentifier, GetStartData, GetData, GetStartIdentifier2
                        exit
            GetStartIdentifier:
                        waste$=rightpart$(Buf$, ">")
            GetStartIdentifier2:
                        If len(waste$)=0 Then waste$=rightpart$(Buf$, ";") : idstate=2
                        If len(waste$)=0 Then idstate=1 : Goto GetNextPacket ' we have to read more
                        buf$=waste$
                        state=2
            GetIdentifier:
                        If Len(Buf$)=len(lineFeed$) then {
                              if buf$<>lineFeed$ then Goto GetNextPacket
                              waste$=""
                        } Else {
                              if instr(buf$, lineFeed$)=0 then Goto GetNextPacket
                              waste$=rightpart$(Buf$, lineFeed$)
                          }
                        If idstate=2 Then {
                            idstate=1
                            \\ it's a comment, drop it
                            state=1
                            Goto GetNextPacket
                        } Else Call Event "header", filter$(leftpart$(Buf$,lineFeed$), WhiteSpace$)
                        Buf$=waste$
                        State=3
            GetStartData:
                        while left$(buf$, 2)=lineFeed$ {buf$=Mid$(buf$,3)}
                        waste$=Leftpart$(Buf$, lineFeed$)
                        If len(waste$)=0 Then Goto GetNextPacket ' we have to read more
                        waste$=Filter$(waste$,WhiteSpace$)
                        Call Event "DataLine", leftpart$(Buf$,lineFeed$)
                        Buf$=Rightpart$(Buf$,lineFeed$)
                        state=4
            GetData:
                        while left$(buf$, 2)=lineFeed$ {buf$=Mid$(buf$,3)}
                        waste$=Leftpart$(Buf$, lineFeed$)
                        If len(waste$)=0 Then Goto GetNextPacket ' we have to read more
                        If Left$(waste$,1)=";" Then wast$="": state=5 : Goto GetStartIdentifier2
                        If Left$(waste$,1)=">" Then state=1 : Goto GetStartIdentifier
                        waste$=Filter$(waste$,WhiteSpace$)
                        Call Event "DataLine", waste$
                        Buf$=Rightpart$(Buf$,lineFeed$)
                        Goto GetNextPacket
            }     
      }
      Group WithEvents K=FASTA_MACHINE()
      Document Final$, Inp$

      \\ In documents, "="" used for append data. Final$="append this"
      Const NewLine$=chr$(13)+chr$(10)
      Const Center=2
      \\ Event's Functions
      Function K_GetBuffer (New &a$) {
            Input "IN:", a$
            inp$=a$+NewLine$
            while right$(a$, 1)="\" {
                  Input "IN:", b$
                  inp$=b$+NewLine$
                  if b$="" then b$="n"
                  a$+=b$
            }
            a$= replace$("\N","\n", a$)
            a$= replace$("\n",NewLine$, a$)
      }
      Function K_header (New a$) {
            iF Doc.Len(Final$)=0 then {
                  Final$=a$+": "
            } Else Final$=Newline$+a$+": "
      }
      Function K_DataLine (New a$) {
            Final$=a$
      }
      Function K_Quit (New &q) {
            q=keypress(1)
      }
      Cls , 0
      Report Center, "FASTA Format"
      Report "Simulate input channel in packets (\n for new line). Use empty input to exit after new line, or press left mouse button and Enter to quit. Use ; to write comments. Use > to open a title"
      Cls, row ' scroll from current row
      K.Run
      Cls
      Report Center, "Input File"
      Report Inp$
      Report Center, "Output File"
      Report Final$
}
checkit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου