Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Revision 5 Version 9.5 and a URL Parser

Revision 5 of Version 9.5 is ready.

We can make a variable, named member here, as atype and optional we can provide a value.

Class Alfa {
      Enum atype {one, two, three}
      member as atype =two
}
a=Alfa()
Print a.member=a.two ' true

if we make another enum in module we can assign value to member, and internal a check happen if the value of external enum exist in internal enum.


Also I improve the speed of interpreter, and I make a better handling of out of order execution of statements for a thread from another thread. A thread running knowing the "owner", the output object. So if we make a thread in a layer, say a form layer, then all output (print and graphics) directed to that form layers.This is the parser for rosettacode.org, including a sub for making a document for produce the output at clipboard

Module checkit {
      document doc$
      any=lambda (z$)->{=lambda z$ (a$)->instr(z$,a$)>0}
      one=lambda (z$)->{=lambda z$ (a$)->z$=a$}
      number$="0123456789"

      series=Lambda -> {
                  func=Array([])
                  =lambda func (&line$, &res$)->{
                        if line$="" then exit
                        k=each(func)
                        def p=0,ok as boolean
                        while k {
                              ok=false : p++ : f=array(k)
                              if not f(mid$(line$,p,1)) then exit
                              ok=true
                        }
                        if ok then res$=left$(line$, p) : line$=mid$(line$, p+1)
                        =ok
                  }
      }

      is_any=lambda series, any (c$) ->series(any(c$))
      is_one=lambda series, one (c$) ->series(one(c$))
      Is_Alpha=series(lambda (a$)-> a$ ~ "[a-zA-Z]")
      Is_digit=series(any(number$))
      Is_hex=any(number$+"abcdefABCDEF")

      optionals=Lambda -> {
                  func=Array([])
                  =lambda func (&line$, &res$)->{
                        k=each(func)
                        def ok as boolean
                        while k {
                              f=array(k)
                              if f(&line$,&res$) then ok=true : exit
                        }
                        =ok
                  }
      }
      repeated=Lambda (func)-> {
                  =lambda func (&line$, &res$)->{
                        def ok as boolean, a$
                        res$=""
                        do {
                              sec=len(line$)
                              if not func(&line$,&a$) then exit
                              res$+=a$
                              ok=true
                        } until line$="" or sec=len(line$)
                        =ok
                  }
      }

      oneAndoptional=lambda (func1, func2) -> {
            =lambda func1, func2 (&line$, &res$)->{
                              def ok as boolean, a$
                              res$=""
                              if not func1(&line$,&res$) then exit
                              if func2(&line$,&a$) then res$+=a$
                              =True
                        }      
      }
      many=Lambda -> {
                  func=Array([])
                  =lambda func (&line$, &res$)->{
                        k=each(func)
                        def p=0,ok as boolean, acc$
                        oldline$=line$
                        while k {
                              ok=false
                              res$=""
                              if line$="" then exit
                              f=array(k)
                              if not f(&line$,&res$) then exit
                              acc$+=res$
                              ok=true
                         }
                        if not ok then {line$=oldline$} else res$=acc$
                        =ok
                  }
      }
      is_safe=series(any("$-_@.&"))
      Is_extra=series(any("!*'(),"+chr$(34)))
      Is_Escape=series(any("%"), is_hex, is_hex)
      \\Is_reserved=series(any("=;/#?: "))
      is_xalpha=optionals(Is_Alpha, is_digit, is_safe, is_extra, is_escape)
      is_xalphas=oneAndoptional(is_xalpha,repeated(is_xalpha))
      is_xpalpha=optionals(is_xalpha, is_one("+"))
      is_xpalphas=oneAndoptional(is_xpalpha,repeated(is_xpalpha))
      Is_ialpha=oneAndoptional(Is_Alpha,repeated(is_xpalphas))
      is_fragmentid=lambda is_xalphas (&lines$, &res$) -> {
            =is_xalphas(&lines$, &res$)
      }
      is_search=oneAndoptional(is_xalphas, repeated(many(series(one("+")),is_xalphas)))
      is_void=lambda (f)-> {
            =lambda f (&oldline$, &res$)-> {
                  line$=oldline$
                  if f(&line$, &res$) then {oldline$=line$ } else res$=""
                  =true
            }
      }
      is_scheme=is_ialpha
      is_path=repeated(oneAndoptional(is_void(is_xpalphas), series(one("/"))))
      is_uri=oneAndoptional(many(is_scheme, series(one(":")), is_path), many(series(one("?")),is_search))
      is_fragmentaddress=oneAndoptional(is_uri, many(series(one("#")),is_fragmentid ))

      data "foo://example.com:8042/over/there?name=ferret#nose"
      data "urn:example:animal:ferret:nose"
      data "jdbc:mysql://test_user:ouupppssss@localhost:3306/sakila?profileSQL=true "
      data "ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt"
      data "http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt#header1"
      data "ldap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass=one&objectClass=two"
      data "mailto:John.Doe@example.com"
      data "tel:+1-816-555-1212"
      data "telnet://192.0.2.16:80/"
      data "urn:oasis:names:specification:docbook:dtd:xml:4.1.2"

      while not empty {
            read What$
           
            pen 15 {
                  Print(What$)
            }
            a$=""
            If is_scheme(&What$, &a$) Then Print( "Scheme="+a$ ): What$=mid$(What$,2)
            If is_path(&What$, &a$) Then {
                  count=0
                  while left$(a$, 1)="/" { a$=mid$(a$,2): count++}
                  if count>1 then {
                        domain$=leftpart$(a$+"/", "/")
                        a$=rightpart$(a$,"/")
                        if domain$<>"" Then Print( "Domain:"+Domain$)
                        if a$<>"" Then Print("Path:"+a$)
                  } else.if left$(What$,1) =":" then {
                        Print( "path:"+a$+What$): What$=""
                  } Else Print("Data:"+ a$)

            }

            if left$(What$,1) =":" then {
                  is_number=repeated(is_digit)
                  What$=mid$(What$,2): If is_number(&What$, &a$) Then Print("Port:"+a$)
                  if not left$(What$,1)="/" then exit
                  If is_path(&What$, &a$) Then {
                        while left$(a$, 1)="/" { a$=mid$(a$,2)}
                        if a$<>"" Then Print("Path:"+a$)
                  }
            }
            if left$(What$, 1)="?" then {
                        What$=mid$(What$,2)
                        If is_search(&What$, &a$) Then {
                        v$=""
                        if left$(What$, 1)="=" then {
                              What$=mid$(What$,2)
                              If is_search(&What$, &v$) Then Print("Query:"+a$+"="+v$)
                        }  else Print("Query:"+a$)
                        }
            }
            While left$(What$, 1)="#"  {
            What$=mid$(What$,2)
            if not is_xalphas(&What$, &a$) Then exit
            Print( "fragment:"+a$)
            }
            if What$<>"" Then print("Data:"+ What$)
      }
      clipboard doc$
      Sub Print(a$)
            print a$
            doc$=a$+{
            }
      End Sub
}
CheckitΠαρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Νέα έκδοση 9.5

Στην έκδοση 9.5 προστέθηκαν τα παρακάτω:

1. Μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε πέρασμα με αναφορά στοιχεία πίνακα, και στατικές μεταβλητές. Χρησιμοποιείται ο μηχανισμός copy in copy out, όπου ο διερμηνευτής φτιάχνει πριν την κλήση μεταβλητές και περνάει αυτές με αναφορά (που κανονικά γίνεται) και στην επιστροφή ενημερώνει πίσω. Στις προηγούμενες εκδόσεις μπορούσαμε να περνάμε μόνο ολόκληρο το πίνακα με αναφορά (καθώς και με αντιγραφή, πέρασμα με τιμή), όπως επίσης οποιεσδήποτε μεταβλητές και συναρτήσεις.

static k=5
module In {
      read &x, &b$, &k
      x++
      k++
      print x, x*k
      b$+="ok"
}
Dim a(10)=5, z$(30)="hello"
In &a(5), &z$(2), &k
Print a(5), z$(2), k
List


2. Οι αυτόματοι πίνακες ή tuple, καθώς και οι κανονικοί πίνακες (μόνο για αυτούς που έχουν όνομα σαν αριθμητική μεταβλητή),έχουν πια δικές τους συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά. Θα αναφερθώ σε αυτά σε άλλη ανάρτηση, με παραδείγματα με ελληνικές εντολές

a=(1,2,3,4,5)
Print a#rev()
Print a#sum()=15
Print a#max()=5, a#min()=1
k=-1
L=-1
Print a#max(K)=5, a#min(L)=1
Print K=4 ' 5th position
Print L=0 ' 1st position
Print a#pos(3)=2 ' 3rd position
Print a#val(4)=5
\\ tuples in tuple
a=((1,2),(3,4))
Print a#val(0)#val(1)=2
Print a#val(1)#val(1)=4
a=(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
fold1=lambda ->{
      push number+number
}
Print a#fold(fold1)=a#sum()
Print a#fold(fold1,1)=a#sum()+1
even=lambda (x)->x mod 2=0
b=a#filter(even, (,))
Print b ' 2 4 6 8
Print a#filter(even)#fold(fold1)=20
map1=lambda (a)->{
      push a+100
}
c=b#map(map1)
Print c ' 102,103, 104, 105
numbers=lambda p=1 (x) ->{
      push x+p
      p++
}
oldnumbers=numbers ' we get a copy of numbers with p=1
c=c#map(numbers)
Print c ' 103, 106, 109, 112
zfilter=lambda -> number>106
tostring=lambda -> {
      push chrcode$(number)
}
oneline=lambda -> {
             shift 2 ' get second as first
             push letter$+letter$
}
Line$=c#filter(zfilter)#map(tostring)#fold$(oneline,"")
print Line$="mp", chrcode$(109)+chrcode$(112)
zfilter=lambda -> number>200
Line$=""
Line$=c#filter(zfilter)#map(tostring)#fold$(oneline,"")
\\ lines$ can't change value becuse filter has no items to give
Print Line$=""
\\ if we leave a second parameter without value the we get No Value error
Try {
      Line$=c#filter(zfilter, )#map(tostring)#fold$(oneline,"")
}
Print error$=" No value"
\\ second parameter is the alternative source
Line$=c#filter(zfilter,(109,112))#map(tostring)#fold$(oneline,"")
Print Line$="mp"
c=(1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0)
\\ hard insert
Print c#pos(1,0,1) ' 1  means 2nd position
Print c#pos(3->1,0,1) ' 6  means 7th position
\\ using another tuple
Print c#pos((1,0,1)) ' 1  means 2nd position
Print c#pos(3->(1,0,1)) ' 6  means 7th position
t=(1,0,1)
Print c#pos(t) ' 1  means 2nd position
Print c#pos(3->t) ' 6  means 7th position3. Προστέθηκε μια συνάρτηση αλφαριθμητικών η Αναπ$() ή StrRev$() η οποία γυρίζει ένα αλφαριθμητικό ανάποδα (το πρώτο γράμμα γίνεται τελευταίο).
Print StrRev$("abcd")="dcba"


η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιεί την StrReverse της VB6, η οποία είναι μεν γρήγορη αλλά δεν είναι σωστή, όταν έχουμε συνδυασμούς γραμμάτων

Το παράδειγμα παρακάτω δείχνει πως γίνεται σε περίπτωση συνδιασμού γραμμάτων με χρήση κώδικα της Μ2000. Η len.disp() γυρίζει το μήκος εμφάνισης (όχι το μήκος του αλφαριθμητικού). Αυτό μπορεί να το κάνει γιατί για κάθε χαρακτήρα βρίσκει το μήκος του, και οι χαρακτήρες που συνδυάζονται με άλλους (πέφτουν πάνω τους δηλαδή), έχουν μηδενικό μήκος!Στην πραγματικότητα έχουν μήκος, αλλά όταν πριν ακολουθεί χαρακτήρεας...δεν έχουν και πάνε πίσω και γράφουν από πάνω! Στο παράδειγμα "s⃝df̅" και το s και το f έχουν από ένα συνδυασμένο χαρακτήρα. Θέλουμε η περιστροφή να κρατήσει στη σειρά τους συνδυασμένους χαρακτήρες (αλλιώς αυτοί θα συνδυαστούν με τους επόμενους χαρακτήρες (η οποίοι θα γίνουν στην περιστροφή ...προηγούμενοι).
Function DispRev$(a$) {
      i=1: j=Len(a$): if j=0 then ="": exit
      z$=String$(" ",j): j++
      do {
            k$=mid$(a$, i, 1)
            if i<len(a$) then {
            while len.disp(k$+mid$(a$, i+1,1)) =len.disp(k$) {
                  k$+=mid$(a$, i+1,1) : i++ : if i>len(a$) then exit
                  j-- } : j-- : insert j, len(k$) Z$=K$
            } else j-- :Insert j,1 z$=k$
            i++
           
      } until i>len(a$)
       =z$
}
Print DispRev$("abcd")="dcba"
Print DispRev$("")=""
Print DispRev$("s⃝df̅")="f̅ds⃝"Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Evolutionary Algorithm

first publish in rosettacode.org
Module WeaselAlgorithm {
      Print "Evolutionary Algorithm"
      \\ Weasel Algorithm
      \\ Using dynamic array, which expand if no fitness change,
      \\ and reduce to minimum when fitness changed
      \\ Abandon strings when fitness change
      \\ Also lambda function Mutate$ change when topscore=10, to change only one character
      l$="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ "
      randomstring$=lambda$ l$ ->{
            res$=""
            For i=1 to 28: res$+=Mid$(L$,Random(1,27),1):next i
            =res$
      }
      m$="METHINKS IT IS LIKE A WEASEL"
      lm=len(m$)
      fitness=lambda m$, lm (this$)-> {
            score=0 : For i=1 to lm {score+=If(mid$(m$,i,1)=mid$(this$, i, 1)->1,0)} : =score
      }
      Mutate$=lambda$ l$ (w$)-> {
            a=random(1,28) : insert a, 1 w$=mid$(l$, random(1,27),1)
            If random(3)=1 Then b=a:while b=a {b=random(1,28)} : insert b, 1 w$=mid$(l$, random(1,27),1)
            =w$
      }
      Mutate1$=lambda$ l$ (w$)-> {
            insert random(1,28), 1 w$=mid$(l$, random(1,27),1) : =w$
      }
      f$=randomstring$()
      topscore=0
      last=0
      Pen 11 {Print "Fitness |Target:", @(16),m$, @(47),"|Total Strings"}
      Print Over $(3,8), str$(topscore/28,"##0.0%"),"",$(0),f$, 0
      count=0
      gen=30
      mut=0
      {
            last=0
            Dim a$(1 to gen)<<mutate$(f$)
            mut+=gen
            oldscore=topscore
            For i=1 to gen {
                  topscore=max.data(topscore, fitness(a$(i)))
                  If oldscore<topscore Then last=i:Exit
            }
            If last>0 Then {
                  f$=a$(last) : gen=30 : If topscore=10 Then mutate$=mutate1$
            } Else gen+=50
            Print Over $(3,8), str$(topscore/28,"##0.0%"), "",$(0),f$, mut : refresh
            count+=min(gen,i)
            If topscore<28 Then loop
      }
      Print
      Print "Results"
      Print "I found this:"; a$(i)
      Print "Total strings which evalute fitness:"; count
      Print "Done"
}
WeaselAlgorithmFitness |Target: METHINKS IT IS LIKE A WEASEL |Total strings
  3,6%     ZZBZSVEOWPSQGJXNIXTFQCDQTJFE    30
  7,1%     ZZBZSVEOWPSQGJXNIXTFQCDQAJFE    60
  14,3%     ZZBZSVEOWPTQGJXNIXTFACDQAJFE    90
  17,9%     ZZBZSVEOWPTQGJXNIXTFA DQAJFE    200
  21,4%     ZEBZSVEOWPTQGJXNIXTFA DQAJFE    230
  25,0%     ZEBZSVEOWPTQGJXNIXT A DQAJFE    260
  28,6%     MEBZSVEOCPTQGJXNIXT A DQAJFE    290
  32,1%     MEBZSVEOCITQGJXNIXT A DQAJFE    320
  35,7%     MEBZSVEOCITQGJXNIKT A DQAJFE    350
  39,3%     MEBZSVEOCITQGJ NIKT A DQAJFE    380
  42,9%     MEBZSVEOCITQGJ NIKT A WQAJFE    410
  46,4%     MEBZSVESCITQGJ NIKT A WQAJFE    440
  50,0%     MEBZSVESCITQIJ NIKT A WQAJFE    680
  53,6%     MEBZSVESCIT IJ NIKT A WQAJFE   1100
  57,1%     MEBZSVESCIT IJ LIKT A WQAJFE   1130
  60,7%     MEBZSVKSCIT IJ LIKT A WQAJFE   1240
  64,3%     MEBZSVKS IT IJ LIKT A WQAJFE   1480
  67,9%     MEBZSNKS IT IJ LIKT A WQAJFE   1900
  71,4%     MEBHSNKS IT IJ LIKT A WQAJFE   2010
  75,0%     METHSNKS IT IJ LIKT A WQAJFE   2430
  78,6%     METHSNKS IT IJ LIKE A WQAJFE   2670
  82,1%     METHSNKS IT IJ LIKE A WQAJFL   3090
  85,7%     METHSNKS IT IJ LIKE A WEAJFL   3330
  89,3%     METHSNKS IT IJ LIKE A WEASFL   3980
  92,9%     METHINKS IT IJ LIKE A WEASFL   4400
  96,4%     METHINKS IT IJ LIKE A WEASEL   5050
 100,0%     METHINKS IT IS LIKE A WEASEL   5290
Results
I found this:METHINKS IT IS LIKE A WEASEL
Total strings which evaluate fitness:3230