Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Αναθεώρηση 21 Έκδοση 9.4

Την προηγούμενη βδομάδα είχα μια εισαγωγή στο νοσοκομείο, για οξεία χολοκυστιτιδα, οπότε τώρα που είμαι καλά είδα το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την συνάρτηση Ταύτιση("Α") όπου αν δεν είχαμε αριθμό αλλά είχαμε πίνακα, τότε έδινε αληθές, ενώ έπρεπε να δώσει ψευδές. Αυτό το λάθος έγινε γιατί χρησιμοποίησα τριπλό συνεχόμενο if και δεν έδωσα την απαραίτητη οδηγία σε πρίπτωση που το δεύτερο if έβγαινε ψευδές, οπότε το λάμβανε αληθές!

Το παρακάτω πρόγραμμα δεν εμφανίζει λάθος. Στην αναθεώρηση 20 εμφάνιζε το "Η κορυφή του σωρού δεν είναι αριθμός" γιατί  εκτελούνταν το Τύπωσε Αριθμός, και η Αριθμός διαβάζει μόνο αριθμό αλλιώς γυρνάει το λάθος. Τώρα το Ταύτιση("Α") με Α ελληνικό ή Ταύτιση("N") με N αγγλικό, επειδή θα δει τον πίνακα θα δώσει ψευδές, έτσι δεν θα εκτελεστεί το Τύπωσε Αριθμός.


Πίνακας Α(1)=10
Βάλε Α()
Δες {
      Αν Ταύτιση("Α") Τότε Τύπωσε Αριθμός
}
Τύπωσε Λάθος$
Αδειασε ' αδειάζει τον σωρό


 


In revision 20 we get error, but now fixed.
 
Dim A(10)=1
Push A()
Try {
      If Match("N") then Print Number \\ pop number or return error
}
Print Error$
Flush  ' empty stack

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

New Logo

A new logo for M2000, as polygons.


Form 80, 50
Cursor
0,0
Gradient
11,0
drawframeM()
drawframe2()
drawframe0()
drawframe0()
drawframe0()
cls
, 4
Sub
drawframeM()
      local i, n=0
      Move !
      Pen 0 {
            Step 100, 100
            For i=1 to 2 {
                  Path n {
                        Polygon 0, 1000, 0, 0,1000, -200,0, 0,-700,-200, 0, 0,700, -200,0, 0,-700,-200, 0, 0,700, -200, 0, 0,-1000
                        Step 200, 300
                  }
                  Step -300, -400
                  n=15-n
            }
      }
      Step 1400,0
      Cursor !
End Sub
Sub
drawframe2()
      local i, n=0
      Move !
      Pen 0 {
            Step 100, 100
            For i=1 to 2 {
                  Path n {
                        Polygon 0, 1000, 0, 0,600, -700,0, 0,100,700,0,0,300, -1000,0,0,-600,700,0,0,-100,-700,0,0,-300
                        Step 200, 300
                  }
                  Step -300, -400
                  n=15-n
            }
      }
      Step 1400,0
      Cursor !
End Sub
Sub
drawframe0()
      local i, n=0
      Move !
      Pen 0 {
            Step 100, 100
            For i=1 to 2 {
                  Path n {
                        Polygon 0, 1000, 0, 0,1000, -1000,0, 0,-1000
                        Step 200, 300
                        Polygon 0, 600, 0, 0,400, -600,0, 0,-400
                  }
                  Step -300, -400
                  n=15-n
            }
      }
      Step 1400,0
      Cursor !
End Sub

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

PPM image file and binary files (Revision 19, Version 9.4 of M2000 Interpreter)

New Revision
Fix Eval$(BufferObject) to return odd byte length strings. Normally strings are even byte  length, but M2000 can use strings to write Ansi strings too, so a 5 letter Ansi string has 5 bytes, and Len(a$) return 2.5 (return length as 2 bytes per character, so 2.5*2=5 bytes). We can use Str$("AB") to get 2 bytes Ansi AB. We can use reverse function Chr$(Str$("AB")) to get 4 bytes AB.

Here is an example of how to make a bitmap and stored and read as ppm  in the binary form P6 for RGB (color space isn't the proper one,here is sRGB, but normally is BT.709 with a gamma 2.2 with a linear section for small intensities).

Bitmap stored in a buffer as M2000 stored a picture part in string. So we can get the string value of buffer and use it in picture render statements, like COPY.

Module PPMbinaryP6 has the code. First we check version and revision of M2000 Interpreter.  If we have the proper version/revision we call the Checkit Module.
There is a Function named Bitmap which return a Group, which link to a buffer. This Group has two properties, w for width, and h for height (because width and height are read only variables with a higher priority, we can't use them as properties in groups), and a number of lambda functions. W and H are read only properties (We use only the Value part, we didn't use the Set part)
We use lambda functions to include closures. A Buffer is an object, and variable for buffer is a pointer to buffer. Closures are copies, but a copy of pointer has the same mean as a reference. So all functions have a pointer to same buffer. SetPixels work using Call GroupName.SetPixels( parameters)
We have SetPixels and GetPixels for setting color, getting color. To set color we can use #FFAABB as html color literal, Color(0xBB, 0xAA, 0xFF), Color(15) for QBcolors (from 0 to 15) , Color(0x800000XX) (XX = 00 to 1B or more, for current Windows Theme)

Function Image$() return the string equivalent for image rendering. Also can by used to extract image to copy to a new image. If A=Bitmap(10,10) and B=Bitmap(10,10) then Call A.copy(Eval$(B)) copy B to A.
Using Copy statement we can make strings to be used to save to buffer bitmap.
Because each function in this group is a lambda function we can get a copy (we get a copy of pointer to buffer, not a copy of buffer), using a simple assign: k=A.SetPixel   (see we didn't use SetPixel(), we want the variable which hold the lambda). Variables who holds lambda functions are unique objects, we don't have pointers to lambda functions. So we can use lambda function as any variable. We can change a lambda function easy, like changing a value. We can pass it by value or by reference. Here passing by value is the same because of buffer which is a pointer.Function ToFile use a file handler (for an Ansi type file - no use of Wide in Open statement), to export the P6 format of ppm file (a binary type)
Function Bitmap get to arguments to make a white color bitmap, or one argument as a file handler to read an image.

We can use ppm files to export in same file more than one image, and to read more than one image. From any group which is an image we can export as many times we want to a ppm file. To reload we have to get a new bitmap reading bytes from a file and then we have to copy using Copy, or better, if thew new bitmap group is the A_new we can use A=A_new, and this make A a copy of A_new (not a same pointer to an instance). Groups are value types (although we can make pointers to groups, we didn;t get a pointer unless we use specific statement to get it, which is out of scope in this context). So groups also they are first citizens, like lambda function, and have members that we can use (a lambda object has one public member, the lambda function, and private members the closures)

This code is checked in Windows, and in Linux (Wine 3.6). The extracted PPM file can be opened in linux with ristretto picture viewer, and other programs for graphics, like Gimp.


Module PPMbinaryP6 {
      If Version<9.4 then 1000
      If Version=9.4 Then if Revision<19 then 1000
      Module Checkit {
            Function Bitmap {
                  def x as long, y as long
                  If match("NN") then {
                       Read x, y
                  } else.if Match("N") Then {
                        E$="Not a ppm file"
                        Read f as long
                        buffer whitespace as byte
                        if not Eof(f) then {
                              get #f, whitespace : iF eof(f) then Error E$
                              P6$=eval$(whitespace)
                              get #f, whitespace : iF eof(f) then Error E$
                              P6$+=eval$(whitespace)
                              def boolean getW=true, getH=true, getV=true
                              def long v
                              \\ str$("P6") has 2 bytes. "P6" has 4 bytes
                              If p6$=str$("P6") Then {
                                    do {
                                          get #f, whitespace
                                          if Eval$(whitespace)=str$("#") then {
                                                do {
                                                      iF eof(f) then Error E$
                                                      get #f, whitespace
                                                } until eval(whitespace)=10
                                          } else {
                                               select case eval(whitespace)
                                                case 32, 9, 13, 10
                                                {
                                                      if getW and x<>0 then {
                                                            getW=false
                                                      } else.if getH and y<>0 then {
                                                            getH=false
                                                      } else.if getV and v<>0 then {
                                                            getV=false
                                                      }
                                                }
                                                case 48 to 57
                                                {
                                                      if getW then {
                                                           x*=10
                                                           x+=eval(whitespace, 0)-48
                                                      } else.if getH then {
                                                           y*=10
                                                           y+=eval(whitespace, 0)-48
                                                      } else.if getV then {
                                                           v*=10
                                                           v+=eval(whitespace, 0)-48
                                                      }
                                                }
                                                End Select
                                          }
                                          iF eof(f) then Error E$
                                    } until getV=false
                              }  else Error "Not a P6 ppm"
                        }
                  } else Error "No proper arguments"
                  if x<1 or y<1 then Error "Wrong dimensions"
                  structure rgb {
                        red as byte
                        green as byte
                        blue as byte
                  }
                  m=len(rgb)*x mod 4
                  if m>0 then m=4-m ' add some bytes to raster line
                  m+=len(rgb) *x
                  Structure rasterline {
                        {
                              pad as byte*m
                        }   
                        \\ union pad+hline
                        hline as rgb*x
                  }
                  \\ we use union linesB and lines
                  \\ so we can address linesb as bytes
                  Structure Raster {
                        magic as integer*4
                        w as integer*4
                        h as integer*4
                        {
                              linesB as byte*len(rasterline)*y
                        }
                        lines as rasterline*y
                  }
                  Buffer Clear Image1 as Raster
                  \\ 24 chars as header to be used from bitmap render build in functions
                  Return Image1, 0!magic:="cDIB", 0!w:=Hex$(x,2), 0!h:=Hex$(y, 2)
                  \\ fill white (all 255)
                  \\ Str$(string) convert to ascii, so we get all characters from words  width to byte width
                  if not valid(f) then Return Image1, 0!lines:=Str$(String$(chrcode$(255), Len(rasterline)*y))
                  Buffer Clear Pad as Byte*4
                  SetPixel=Lambda Image1, Pad,aLines=Len(Raster)-Len(Rasterline), blines=-Len(Rasterline) (x, y, c) ->{
                        where=alines+3*x+blines*y
                        if c>0 then c=color(c)
                        c-!
                        Return Pad, 0:=c as long
                        Return Image1, 0!where:=Eval(Pad, 2) as byte, 0!where+1:=Eval(Pad, 1) as byte, 0!where+2:=Eval(Pad, 0) as byte
                  }
                  GetPixel=Lambda Image1,aLines=Len(Raster)-Len(Rasterline), blines=-Len(Rasterline) (x,y) ->{
                        where=alines+3*x+blines*y
                        =color(Eval(image1, where+2 as byte), Eval(image1, where+1 as byte), Eval(image1, where as byte))
                  }
                  StrDib$=Lambda$ Image1, Raster -> {
                        =Eval$(Image1, 0, Len(Raster))
                  }
                  CopyImage=Lambda Image1 (image$) -> {
                        if left$(image$,12)=Eval$(Image1, 0, 24 ) Then {
                               Return Image1, 0:=Image$
                        } Else Error "Can't Copy Image"
                  }
                  Export2File=Lambda Image1, x, y (f) -> {
                        \\ use this between open and close
                        Print #f, "P6";chr$(10);
                        Print #f,"# Created using M2000 Interpreter";chr$(10);
                        Print #f, x;" ";y;" 255";chr$(10);
                        x2=x-1
                        where=0
                        Buffer pad as byte*3
                        For y1= 0 to y-1 {
                              For x1=0 to x2 {
                                    \\ use linesB which is array of bytes
                                   Return pad, 0:=eval$(image1, 0!linesB!where, 3)
                                   Push Eval(pad, 2)
                                   Return pad, 2:=Eval(pad, 0), 0:=Number
                                   Put #f, pad
                                   where+=3
                              }
                              m=where mod 4
                              if m<>0 then where+=4-m
                        }
                  }
                  if valid(F) then {
                        x0=x-1
                        where=0
                        Buffer Pad1 as byte*3
                              For y1=y-1 to 0 {
                                    For x1=0 to x0 {
                                          Get #f, Pad1 ' Read binary
                                          \\ reverse rgb
                                          Push Eval(pad1, 2)
                                          Return pad1, 2:=Eval(pad1, 0), 0:=Number
                                          Return Image1, 0!linesB!where:=Eval$(Pad1)
                                          where+=3
                                    }
                                    m=where mod 4
                                    if m<>0 then where+=4-m
                              }
                  }
                  Group Bitmap {
                        SetPixel=SetPixel
                        GetPixel=GetPixel
                        Image$=StrDib$
                        Copy=CopyImage
                        ToFile=Export2File
                  }
                  =Bitmap
            }
            A=Bitmap(10, 10)
            Call A.SetPixel(5,5, color(128,0,255))
            Open "A.PPM" for Output as #F
                  Call A.ToFile(F)
            Close #f
          
            Print "Saved"
            Open "A.PPM" for Input as #F
                  C=Bitmap(f)
                  Copy 400*twipsx,200*twipsy use C.Image$()
            Close #f
         }
      Checkit
      End
      1000 Error "Need Version 9.4, Revision 19 or higher"
}
PPMbinaryP6
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

211 Tasks in RossetaCode.org


Current list of M2000 Tasks, in rossetacode.org


2