Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Αναθεώρηση 9 Έκδοση 9.7

Διορθώθηκε η ΑΠΟΚ$() ή TRIM$(). Όταν το αλφαριθμητικό είχε διαστήματα αντί να γυρίσει κενό αλφαριθμητικό το επέστρεφε όπως ήταν!

Φτιάχτηκαν το ΑΠΟΚ.ΔΕ$() ή RTRIM$() και το ΑΠΟΚ.ΑΡ$() ή LTRIM$()

(στις ελληνικές εντολές βάζουμε και τόνους αν θέλουμε, ο διερμηνευτής γυρνάει κάθε εντολή στα κεφαλαία χωρίς τόνους, αυτό ισχύει και για τις μεταβλητές αλλα δεν ισχύει για τις ετικέτες για άλματα όπου εκεί πρέπει να δώσουμε το όνομα ως έχει, δεν γίνεται μετατροπή σε κεφαλαία)

Τύπωσε ΑΠΟΚ.ΑΡ$("  123")="123"
κ$=Γραφή$("  123")
Τύπωσε Χαρ$(ΑΠΟΚ.ΑΡ$(κ$ ως ψηφίο))="123"
Τύπωσε ΑΠΟΚ.ΑΡ$(κ$ ως ψηφίο)=Γραφή$("123")


Τύπωσε ΑΠΟΚ.ΔΕ$("123  ")="123"
κ$=Γραφή$("123  ")
Τύπωσε Χαρ$(ΑΠΟΚ.ΔΕ$(κ$ ως ψηφίο))="123"
Τύπωσε ΑΠΟΚ.ΔΕ$(κ$ ως ψηφίο)=Γραφή$("123")


PRINT RTRIM$("123  ")="123"
k$=STR$("123  ")
PRINT CHR$(RTRIM$(k$ AS BYTE))="123"
PRINT RTRIM$(k$ AS BYTE)=STR$("123")


PRINT LTRIM$("  123")="123"
k$=STR$("  123")
PRINT CHR$(LTRIM$(k$ AS BYTE))="123"
PRINT LTRIM$(k$ AS BYTE)=STR$("123")

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

The final task for a compiler written in M2000 for rosetta.org
Four parts:

 • Lexical_analyzer
 • Syntax_analyzer
 • CodeGenerator
 • Virtual_Machine_Interpreter
Open M2000.exe write Edit A paste the code below, press esc, and write A and press enter.In Rosetta.org you can find samples for this tiny language.


Module lexical_analyzer (a$){
    lim=Len(a$)
    LineNo=1
    ColumnNo=1
    Document Output$
    Buffer Scanner as Integer*lim
    Return Scanner, 0:=a$
    offset=0
    buffer1$=""
    flag_rem=true
    Ahead=lambda Scanner (a$, offset)->{
        =false
        Try {
            \\ second parameter is the offset in buffer units
            \\ third parameter is length in bytes
            =Eval$(Scanner, offset,2*len(a$))=a$
        }
    }
    Ahead2=lambda Scanner (a$, offset)->{
        =false
        Try {
            =Eval$(Scanner, offset,2) ~ a$
        }
    }
    const nl$=chr$(13)+chr$(10), quo$="""", er$="@", Ansi=3
    Try {
        Do
        If Ahead("/*", offset) Then {
            offset+=2 :   ColumnNo+=2
            While not Ahead("*/", offset)
                If Ahead(nl$, offset) Then
                    lineNo++: ColumnNo=1 : offset+=2
                Else
                    offset++ : ColumnNo++
                End If
                if offset>lim then
                    Error "End-of-file in comment. Closing comment characters not found"+er$
                End if
            End While
            offset+=2 : ColumnNo+=2
        } Else.if Ahead(nl$, offset) Then{
            LineNo++: ColumnNo=1
            offset+=2
        } Else.if Ahead(quo$, offset) Then {
            Output$=format$("{0::-10}{1::-10} ", LineNo, ColumnNo)
            offset++ : ColumnNo++
            strin=offset
            While not Ahead(quo$, offset)
                If Ahead("/", offset) Then
                    offset+=2 : ColumnNo+=2
                else
                    offset++ : ColumnNo++
                End if
                checkerror()
            End While
            Output$="String "+quote$(Eval$(Scanner, strin, (offset-strin)*2))+nl$
            offset++ : ColumnNo++
        } Else.if Ahead("'", offset) Then {
            Output$=format$("{0::-10}{1::-10} ", LineNo, ColumnNo)
            offset++ : ColumnNo++
            strin=offset
            While not Ahead("'", offset)
                If Ahead("/", offset) Then
                    offset+=2 : ColumnNo+=2
                else
                    offset++ : ColumnNo++
                End if
                checkerror()
            End While
            lit$=format$(Eval$(Scanner, strin, (offset-strin)*2))
            select case len(lit$)
            case 1
                Output$="Integer "+str$(asc(lit$),0)+nl$
            case >1
                {Error "Multi-character constant."+er$}
            case 0
                {Error "Empty character constant."+er$}
            end select
            offset++ : ColumnNo++
        } Else.if Ahead2("[a-z]", offset) Then {
            strin=offset
            Output$=format$("{0::-10}{1::-10} ", LineNo, ColumnNo)
            offset++ : ColumnNo++
            While Ahead2("[a-zA-Z0-9_]", offset)
                    offset++ : ColumnNo++
            End While
            Keywords(Eval$(Scanner, strin, (offset-strin)*2))
        } Else.if Ahead2("[0-9]", offset) Then {
            strin=offset
            Output$=format$("{0::-10}{1::-10} Integer ", LineNo, ColumnNo)
            offset++ : ColumnNo++
            While Ahead2("[0-9]", offset)
                    offset++ : ColumnNo++
            End While
            if Ahead2("[a-zA-Z_]", offset) then 
                {Error " Invalid number. Starts like a number, but ends in non-numeric characters."+er$}
            else
                Output$=Eval$(Scanner, strin, (offset-strin)*2)+nl$
            end if
        } Else {
            Symbols(Eval$(Scanner, Offset, 2))       
            offset++ : ColumnNo++
        }
        Until offset>=lim
    }
    er1$=leftpart$(error$,er$)
    if er1$<>"" then
        Print
        Report "Error:"+er1$
        Output$="(Error)"+nl$+"Error:"+er1$
    else
        Output$=format$("{0::-10}{1::-10}", LineNo, ColumnNo)+" End_of_Input"+nl$
    end if
    Push Output$
    Exit
    Clipboard Output$
    Save.Doc Output$, "lex.t", Ansi
    document lex$
    Load.Doc lex$,"lex.t", Ansi
    Report lex$
 
    Sub Keywords(a$)
        select case a$
        case "if"
            a$="Keyword_if"
        case "else"
            a$="Keyword_else"
        case "while"
            a$="Keyword_while"
        case "print"
            a$="Keyword_print"
        case "putc"
            a$="Keyword_putc"
        else case
            a$="Identifier "+a$
        end select
        Output$=a$+nl$
    End sub
    Sub Symbols(a$)
        select case a$
        case " ", chr$(9)
            a$=""
        case "("
            a$="LeftParen"
        case ")"
            a$="RightParen"
        case "{"
            a$="LeftBrace"
        case "}"
            a$="RightBrace"
        case ";"
            a$="Semicolon"
        case ","
            a$="Comma"
        case "*"
            a$="Op_multiply"
        case "/"
            a$="Op_divide"
        case "+"
            a$="Op_add"
        case "-"
            a$="Op_subtract"
        case "%"
            a$="Op_mod"
        case "<"
        {    if Ahead("=", offset+1) Then
                offset++
                a$="Op_lessequal"
                ColumnNo++
            else
                a$="Op_less"
            end if
        }
        case ">"
        {    if Ahead("=", offset+1) Then
                offset++
                ColumnNo++
                a$="Op_greaterequal"
            else
                a$="Op_greater"
            end if
        }
        case "="
        {    if Ahead("=", offset+1) Then
                offset++
                ColumnNo++
                a$="Op_equal"
            else
                a$="Op_assign"
            end if
        }
        case "!"
        {    if Ahead("=", offset+1) Then
                offset++
                ColumnNo++
                a$="Op_notequal"
            else
                a$="Op_not"
            end if
        }
        case "&"
        {    if Ahead("&", offset+1) Then
                offset++
                ColumnNo++
                a$="Op_and"
            else
                a$=""
            end if
        }
        case "|"
        {    if Ahead("|", offset+1) Then
                offset++
                ColumnNo++
                a$="Op_or"
            else
                a$=""
            end if
        }
        else case
            {Error "Unrecognized character."+er$}
        end select
        if a$<>"" then
        Output$=format$("{0::-10}{1::-10} ", LineNo, ColumnNo)+a$+nl$
        end if
    End Sub
    Sub checkerror()
        if offset>lim then {
            Error "End-of-line while scanning string literal. Closing string character not found before end-of-line."+er$
        } else.if Ahead(nl$,offset) then {
            Error "End-of-file while scanning string literal. Closing string character not found."+er$
        }
    End Sub
}
Module syntax_analyzer (b$){
    enum tokens {
        Op_add, Op_subtract, Op_not=5, Op_multiply=10, Op_divide, Op_mod, 
        Op_negate, Op_less, Op_lessequal, Op_greater, Op_greaterequal,
        Op_equal, Op_notequal, Op_and, Op_or, Op_assign=100, Keyword_if=110,
        Keyword_else, Keyword_while, Keyword_print, Keyword_putc, LeftParen, RightParen,
        LeftBrace, RightBrace, Semicolon, Comma, Identifier, Integer, String, End_of_input
    }
 
    Inventory precedence=Op_multiply:=13, Op_divide:=13, Op_mod:=13, Op_add:=12, Op_subtract:=12
    Append precedence, Op_negate:=14, Op_not:=14, Op_less:=10, Op_lessequal:=10, Op_greater:=10 
    Append precedence, Op_greaterequal:=10, Op_equal:=9, Op_notequal:=9, Op_assign:=-1, Op_and:=5
    Append precedence, Op_or:=4
 
    Inventory symbols=Op_multiply:="Multiply", Op_divide:="Divide", Op_mod:="Mod", Op_add:="Add"
    Append symbols, Op_negate:="Negate", Op_not:="Not", Op_less:="Less", Op_subtract:="Subtract"
    Append symbols, Op_lessequal:="LessEqual", Op_greater:="Greater", Op_greaterequal:="GreaterEqual"
    Append symbols, Op_equal:="Equal", Op_notequal:="NotEqual", Op_and:="And", Op_or:="Or" 
 
    def lineNo, ColumnNo, m, line$, a, lim, cur=-1
    const nl$=chr$(13)+chr$(10), Ansi=3
    Dim lex$()
    lex$()=piece$(b$,chr$(13)+chr$(10)) 
    lim=dimension(lex$(),1)-1
    op=End_of_input
    flush
    k=0
    Try {
        push (,)  ' Null
        getone(&op)
        repeat
        stmt(&op)
        shift 2 ' swap two top items
        push ("Sequence", array, array)
        k++
        until op=End_of_Input
    }
    er$=error$
    if er$<>"" then print er$ : flush: break
    Print "Ast"
    Document Output$
    prt_ast()
    Push Output$
    exit
    clipboard Output$
    Save.Doc Output$, "parse.t", Ansi
    document parse$
    Load.Doc parse$,"parse.t", Ansi
    Report parse$
 
    sub prt_ast(t)
        if len(t)<1 then
            Output$=";"+nl$
        else.if len(t)=3 then
            Output$=t#val$(0) +nl$
            prt_ast(t#val(1)) : prt_ast(t#val(2))
        else
            Output$=t#val$(0) +nl$
        end if
    end sub
    sub expr(p)  ' only a number
        local x=(,), prev=op
        if op>=Identifier then
            x=(line$,)
            getone(&op)
        else.if op=LeftParen then
            paren_exp()
            x=array
        else.if op<10 then
            getone(&op)
            expr(precedence(int(Op_negate)))
            read local y
            if prev=Op_add then
                x=y
            else
                if prev=Op_subtract then prev=Op_negate
                x=(symbols(prev), y,(,))
            End if
        else
             {error "??? "+eval$(op)}
        end if
        local prec
        while exist(precedence, int(op))
            prev=op : prec=eval(precedence)
            if prec<14 and prec>=p else exit
            getone(&op)
            expr(prec+1) ' all operators are left associative (use prec for right a.)
            x=(symbols(int(prev)), x, array)
        End While
        Push x
    end sub
    sub paren_exp()
        expected(LeftParen)
        getone(&op)
        expr(0)
        expected(RightParen)
        getone(&op)
    end sub
    sub stmt(&op)
        local t=(,)
        if op=Identifier then
            t=(line$)
            getone(&op)
            expected(Op_assign)
            getone(&op) 
            expr(0)
            read local rightnode
            Push ("Assign",t,rightnode)
            expected(Semicolon)
            getone(&op)
        else.if op=Semicolon then
            getone(&op)
            Push (";",)
        else.if op=Keyword_print then
            getone(&op)
            expected(LeftParen)
            repeat
                getone(&op)
                if op=String then
                    Push ("Prts",(line$,),(,))
                    getone(&op)
                else
                    expr(0)
                    Push ("Prti", array,(,))
                end if
                t=("Sequence", t, array)
            until op<>Comma
            expected(RightParen)
            getone(&op)
            expected(Semicolon)
            getone(&op)
            push t
        else.if op=Keyword_while then
            getone(&op)
            paren_exp()
            stmt(&op)
            shift 2
            Push ("While",array, array)
        else.if op=Keyword_if then
            getone(&op)
            paren_exp()
            stmt(&op)
            local s2=(,)
            if op=Keyword_else then
                getone(&op)
                stmt(&op)
                read s2
            end if
            shift 2
            Push ("If",array ,("If",array,s2))
        else.if op=Keyword_putc then
            getone(&op)
            paren_exp()
            Push ("Prtc",array,t)
            expected(Semicolon)
            getone(&op)
        else.if op=LeftBrace then
            Brace()
        else
            error "Unkown Op"    
        end if
    end sub
    Sub Brace()
            getone(&op)
            while op<>RightBrace and op<>End_of_input
                stmt(&op)
                t=("Sequence", t, array)
            end while
            expected(RightBrace)
            getone(&op)
            push t
    End Sub
    Sub expected(what)
        if not op=what then {Error "Expected "+eval$(what)+str$(LineNo)+","+Str$(ColumnNo)}
    End Sub
    sub getone(&op)
        op=End_of_input
        while cur<lim
        cur++
        line$=trim$(lex$(cur))
        if line$<>"" then exit
        end while
        if cur=lim then exit sub
        LineNo=Val(line$,"int",m)
        line$=mid$(line$, m)
        ColumnNo=Val(line$,"int",m)
        line$=trim$(mid$(line$, m))
        Rem : Print LineNo, ColumnNo
        m=instr(line$," ")
        if m>0 then op=Eval("."+leftpart$(line$, " ")) else op=Eval("."+line$)
    end sub
}
Module Virtual_Machine_Interpreter (a$){
    \\ function to extract string, replacing escape codes.
    Function GetString$(a$) {
        s=instr(a$, chr$(34))
        m=rinstr(a$,chr$(34))-s
        if m>1 then
            \\ process escape codes
            =format$(mid$(a$, s+1, m-1))
        else
            =""
        end if
    }
    \\ module to print a string to console using codes, 13, 10, 9
    Module printsrv (a$) {
        for i=1 to len(a$)
            select case chrcode(Mid$(a$,i,1))
            case 13
                cursor 0
            case 10
                cursor 0 : Print
            case 9
                cursor ((pos+tab) div tab)*tab
            else case
            {
                m=pos :if pos>=width then Print : m=pos
                Print Mid$(a$,i,1);
                if m<=width then cursor m+1
            }
            end select
        next i
    }
    const nl$=chr$(13)+chr$(10)
    \\ we can set starting value to any numbern where 0<=n<=232
    enum op {    halt_=232, add_, sub_, mul_, div_, mod_, not_, neg_, and_, or_, lt_,
            gt_, le_, ge_, ne_, eq_, prts_, prti_, prtc_, store_, fetch_, push_,
            jmp_, jz_
    }
    Rem : Form 120, 60 ' change console width X height to run Ascii Mandlebrot examlpe
    Report "Virtual Assembly Code:"+{
    }+a$
    Print "Prepare Byte Code"
 
    \\ get datasize
    a$=rightpart$(a$, "Datasize:")
    m=0
    data_size=val(a$, "int", m)
    a$=mid$(a$, m)
    \\ make stack
    if data_size>0 then Buffer Clear stack_ as long*data_size
    \\ dim or redim buffer append 1000 long as is.
    Buffer stack_ as long*(1000+data_size)
    \\ get strings
    a$=rightpart$(a$, "Strings:")
    m=0
    strings=val(a$, "int", m)
    a$=rightpart$(a$, nl$)
 
    if strings>0 then
        Dim strings$(strings)
        for i=0 to strings-1
            strings$(i)=GetString$(leftpart$(a$, nl$))
            a$=rightpart$(a$, nl$)
        Next i
    End if
    buffer clear code_ as byte*1000
    do
        m=0
        offset=val(a$,"int", m)
        if m<0 then exit
        a$=mid$(a$,m)
        line$=trim$(leftpart$(a$,nl$))
        if line$="" then line$=trim$(a$) else a$=trim$(rightpart$(a$, nl$))
        op$=if$(instr(line$," ")>0->leftpart$(line$," "), line$)
        if not valid(eval(op$+"_")) then exit
        opc=eval(op$+"_")
        Return code_, offset:=opc
        if opc>=store_ then
            line$=rightpart$(line$," ")
            select case opc
            case store_, fetch_
                Return code_, offset+1:=val(rightpart$(leftpart$(line$,"]"),"[")) as long : offset+=4
            case push_
                Return code_, offset+1:=uint(val(line$)) as long : offset+=4
            case jz_, jmp_
                Return code_, offset+1:=val(rightpart$(line$,")")) as long : offset+=4
            end select 
        end if
    Always
    Print "Press any key" : Push key$ : Drop
    \\ Prepare VM
    let pc=0, sp=len(stack_) div 4
    do {
        func=eval(code_, pc)
        pc++   
        select case func 
        case halt_
            exit
        case push_
            sp--:return stack_, sp:=eval(code_, pc as long):pc+=4
        case jz_
            sp++: if eval(stack_, sp-1)=0 then pc=eval(code_, pc as long) else pc+=4
        case jmp_
            pc=eval(code_, pc as long)
        case fetch_
            sp--:Return stack_, sp:=eval(stack_, eval(code_, pc as long)):pc+=4
        case store_
            Return stack_, eval(code_, pc as long):=eval(stack_, sp):sp++:pc+=4
        case add_
            Return stack_, sp+1:=uint(sint(eval(stack_, sp+1))+sint(eval(stack_, sp))):sp++
        case sub_
            Return stack_, sp+1:=uint(sint(eval(stack_, sp+1))-sint(eval(stack_, sp))):sp++
        case mul_
            Return stack_, sp+1:=uint(sint(eval(stack_, sp+1))*sint(eval(stack_, sp))):sp++
        case div_
            Return stack_, sp+1:=uint(sint(eval(stack_, sp+1)) div sint(eval(stack_, sp))):sp++
        case mod_
            Return stack_, sp+1:=uint(sint(eval(stack_, sp+1)) mod sint(eval(stack_, sp))) :sp++
        case not_
            Return stack_, sp:=if(eval(stack_, sp)=0->uint(-1),0)
        case neg_ \\ we can use neg(sint(value))+1 or uint(-sint(value))
            Return stack_, sp:=uint(-sint(eval(stack_, sp)))
        case and_
            Return stack_, sp+1:=binary.and(eval(stack_, sp+1),eval(stack_, sp)):sp++    
        case or_
            Return stack_, sp+1:=binary.or(eval(stack_, sp+1),eval(stack_, sp)):sp++    
        case lt_
            Return stack_, sp+1:=uint(if(sint(eval(stack_, sp+1))<sint(eval(stack_, sp))->-1, 0)):sp++
        case gt_
            Return stack_, sp+1:=uint(if(sint(eval(stack_, sp+1))>sint(eval(stack_, sp))->-1, 0)):sp++
        case le_
            Return stack_, sp+1:=uint(if(sint(eval(stack_, sp+1))<=sint(eval(stack_, sp))->-1, 0)):sp++
        case ge_
            Return stack_, sp+1:=uint(if(sint(eval(stack_, sp+1))>=sint(eval(stack_, sp))->-1, 0)):sp++
        case ne_
            Return stack_, sp+1:=uint(if(eval(stack_, sp+1)<>eval(stack_, sp)->-1, 0)):sp++
        case eq_
            Return stack_, sp+1:=uint(if(eval(stack_, sp+1)=eval(stack_, sp)->-1, 0)):sp++
        case prts_
            printsrv strings$(eval(stack_,sp)):sp++
        case prti_
            printsrv str$(sint(eval(stack_,sp)),0):sp++
        case prtc_
            printsrv chrcode$(eval(stack_,sp)):sp++
        else case
            Error "Unkown op "+str$(func) 
        end select           
    } always
    Print "done"
}
Module CodeGenerator (s$){
    Function code$(op$) {
        =format$("{0::-6} {1}", pc, op$)
        pc++
    }
    Function code2$(op$, n$) {
        =format$("{0::-6} {1} {2}", pc, op$, n$)
        pc+=5
    }
    Function code3$(op$,pc, st, ed) {
        =format$("{0::-6} {1} ({2}) {3}", pc, op$, ed-st-1, ed)
    }
 
    Enum tok {
        gneg, gnot, gmul, gdiv, gmod, gadd, gle, gsub, glt
        gle, ggt, gge, geq, gne, gand, gor, gprtc, gprti, gprts,
        gif, gwhile, gAssign, gSeq, gstring, gidentifier, gint, gnone
    }
 
    \\ Inventories are lists with keys, or keys/data (key must be unique)
    \\ there is one type more the Invetory Queue which get same keys.
    \\ But here not used.
    Inventory symb="Multiply":=gmul, "Divide":=gdiv, "Mod":=gmod, "Add":=gadd
    Append symb, "Negate":=gneg, "Not":=gnot,"Less":=glt,"Subtract":=gsub
    Append symb, "LessEqual":=gle, "Greater":=ggt, "GreaterEqual":=gge, "Sequence":=gSeq
    Append symb, "Equal":=geq, "NotEqual":=gne, "And":=gand, "Or":=gor, "While":=gwhile
    Append symb, "Prtc":=gprtc,"Prti":=gprti,"Prts":=gprts, "Assign":=gAssign, "If":=gif
    Append symb, "String":=gstring, "Identifier":=gidentifier, "Integer":=gint, ";", gnone
 
    Inventory DataSet
    \\ We set string as key. key maybe an empty string, a string or a number.
    \\ so we want eash string to saved one time only.
    Inventory Strings
 
    Const nl$=chr$(13)+chr$(10), Ansi=3
    Def z$, lim, line$, newvar_ok, i=0
    Document message$=nl$
    Global pc   \\ functions have own scope, so we make it global, for this module, and childs.
 
    Dim lines$()
    s$=filter$(s$,chr$(9))  \\ exclude tabs
    Lines$()=piece$(s$,nl$) \\ break to lines
    lim=len(Lines$())
    Flush ' empty stack (there is a current stack of values which we use here)
 
    Load_Ast()
    If not stack.size=1 Then Flush : Error "Ast not loaded"
    AST=array  \\ pop the array from stack
    Document Assembly$, Header$
 
    \\ all lines of assembly goes to stack. Maybe not in right order.
    \\ Push statement push to top, Data statement push to bottom of stack
 
    CodeGenerator(Ast)
    Data code$("halt") ' append to end of stack
    \\ So now we get all data (letters) from stack
    While not empty
        Assembly$=letter$+nl$
    end while
    \\ So now we have to place them in order
    Sort Assembly$
 
    \\ Let's make the header
    Header$=format$("Datasize: {0} Strings: {1}", Len(Dataset),Len(strings))
    \\ we use an iterator object, str^ is the counter, readonly, but Eval$() use it from object.
    str=each(strings)  
    While str
        Header$=nl$+Eval$(str)
    End while
    Assembly$=nl$
    \\ insert to line 1 the Header
    Insert 1 Assembly$=Header$
    \\ Also we check for warnings
    If len(message$)>2 then Assembly$="Warnings: "+nl$+message$
    \\ So now we get a report
    \\ (at each 3/4 of window's lines, the printing stop and wait for user response, any key)
    Push Assembly$
    Exit
    Report Assembly$
    Clipboard Assembly$
    Save.Doc Assembly$, "code.t", Ansi
    End
    \\ subs have 10000 limit for recursion but can be extended to 1000000 or more.
    Sub CodeGenerator(t)
 
        If len(t)=3 then
            select case t#val(0)
            Case gSeq
                CodeGenerator(t#val(1)) : CodeGenerator(t#val(2))
            Case gwhile
            {
                local spc=pc
                CodeGenerator(t#val(1)) 
                local pc1=pc
                pc+=5 ' room for jz
                CodeGenerator(t#val(2))
                data code3$("jz",pc1, pc1, pc+5)
                data code3$("jmp",pc, pc, spc)
                pc+=5 ' room for jmp
            }
            Case gif
            {
                CodeGenerator(t#val(1)) 
                local pc1=pc, pc2
                pc+=5
                CodeGenerator(t#val(2)#val(1)) 
                If len(t#val(2)#val(2))>0 then
                    pc2=pc
                    pc+=5
                    data code3$("jz",pc1, pc1, pc)
                    CodeGenerator(t#val(2)#val(2))
                    data code3$("jmp",pc2, pc2, pc)
                else
                    data code3$("jz",pc1, pc1, pc)
                end If     
            }
            Case gAssign
            {
                CodeGenerator(t#val(2))
                local newvar_ok=true
                CodeGenerator(t#val(1))
            }
            case gneg to gnot, gprtc to gprts
                CodeGenerator(t#val(1)) : data code$(mid$(eval$(t#val(0)),2))
            case gmul to gor
            {
                CodeGenerator(t#val(1))
                CodeGenerator(t#val(2))
                data code$(mid$(eval$(t#val(0)),2))
            }
            End select
        Else.if len(t)=2 then
            select case t#val(0)
            Case gString
            {
                local spos
                If exist(strings,t#val$(1)) then
                    spos=eval(strings!)
                else
                    append strings, t#val$(1)        
                    spos=len(strings)-1
                end If
                Push code2$("push",str$(spos,0))
            }
            Case gInt
                Push code2$("push",t#val$(1), pc)
            Case gIdentifier
            {
                local ipos
                If exist(dataset,t#val$(1)) then
                    ipos=Eval(dataset!) ' return position
                else.if newvar_ok then
                    Append dataset, t#val$(1)
                    ipos=len(dataset)-1
                else
                    message$="Variable "+t#val$(1)+" not initialized"+nl$
 
                end If
                If newvar_ok then
                    Push code2$("store","["+str$(ipos, 0)+"]")
                else
                    Push code2$("fetch","["+str$(ipos, 0)+"]")
                end If
            }
            end select
        End If
    End Sub
    Sub Load_Ast()
            If i>=lim then Push (,) : exit sub
            do
            line$=Trim$(lines$(i))
            I++
            tok$=piece$(line$," ")(0)
            until line$<>"" or i>=lim
            If tok$="Identifier" then
                Push (gidentifier,trim$(Mid$(line$,11)))
            else.if tok$="Integer" then
                long n=Val(Mid$(line$,8)) ' check overflow
                Push (gint, Trim$(Mid$(line$,8)))
            else.if tok$="String" then
                Push (gstring,Trim$(Mid$(line$,7)))
            else.if tok$=";" then
                Push (,)
            Else
                local otok=symb(tok$)
                Load_Ast() 
                Load_Ast()
                Shift 2
                Push (otok,array, array)
            End If
    End Sub
}
 
Push {
{
    /*
    This is an integer ascii Mandelbrot generator
    */
    left_edge= -420;
    right_edge=300;
    top_edge=300;
    bottom_edge = -300;
    x_step=7;
    y_step=15;
    
    max_iter=200;
    
    y0 = top_edge;
    while (y0 > bottom_edge) {
        x0 = left_edge;
        while (x0 < right_edge) {
            y = 0;
            x = 0;
            the_char = ' ';
            i = 0;
            while (i < max_iter) {
                x_x = (x * x) / 200;
                y_y = (y * y) / 200;
                if (x_x + y_y > 800 ) {
                    the_char = '0' + i;
                    if (i > 9) {
                        the_char = '@';
                    }
                    i = max_iter;
                }
                y = x * y / 100 + y0;
                x = x_x - y_y + x0;
                i = i + 1;
            }
            putc(the_char);
            x0 = x0 + x_step;
        }
        putc('\n');
        y0 = y0 - y_step;
    }
}
} 

Form 120, 60
lexical_analyzer
syntax_analyzer
CodeGenerator
Virtual_Machine_Interpreter