Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

Αναθεώρηση 5, Έκδοση 9.9

Ανέβηκε η αναθεώρηση 5 της έκδοσης 9.9
Σε αυτήν την αναθεώρηση έκανα το EditBox ή Κείμενο, ένα στοιχείο ελέγχου να  δουλεύει για κείμενο RTL (right to left).Όπως ήταν πριν εμφάνιζε κείμενο όπως πρέπει αλλά δεν λειτουργούσε η αλλαγή κατεύθυνσης του δρομέα. Ακόμα υπάρχει δουλειά για το TextBox (δεν το έχω φτιάξει).
Το EditBox έχει μια διαμόρφωση ως TextBox, δηλαδή να εμφανίζει μόνο μια γραμμή πληροφορίας, χωρίς να δέχεται το Enter (το οποίο στο κανονικό EditBox παρεμβάλει μια νέα γραμμή).
Για να γίνει κατανοητό αυτό έχω βάλει ένα πρόγραμμα το SimpleTxt, με ελληνικές εντολές, και το SimpleTxtEn, με αγγλικές εντολές, στο info.
Με την εγκατάσταση της νέας αναθεώρησης (αφού κάνουμε απεγκατάσταση της παλιάς, αν έχουμε ήδη τη Μ2000 στον υπολογιστή μας), θα δώσουμε το Dir Appdir$: Load Info και μόλις φορτωθεί το νέο Info θα πατήσουμε το F1 για να μεταγραφεί στο φάκελο χρήστη..

Το EditBox, έχει τρεις επιμέρους διαμορφώσεις: Να εισάγει αριθμό με δεκαδικά, ή να εισάγει ακέραιο ή να εισάγει μια γραμμή κειμένου. Στο κείμενο μπορούμε να βάζουμε και RTL (πχ εβραϊκά).

Στο παράδειγμα φτιάχνουμε μια φόρμα με τρία στοιχεία ελέγχου τύπου Κείμενο (EditBox). Σε καθένα ορίζουμε την ιδιότητα που θέλουμε, να είναι αληθές, και συνδέουμε μια μεταβλητή με την τιμή που θα διαβάζουμε. Σε κάθε στοιχείο αν πατήσουμε το Ctrl+F1 θα πάρουμε μια νέα εμφάνιση "αποτελέσματος". Αν πατάμε enter ή κάνουμε κλικ πάνω στη φόρμα τότε παίρνουμε νέο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να εμφανιστούν πληροφορίες απευθείας πάνω στη φόρμα, από τα στοιχεία, και ένα στοιχείο, το πρώτο να αυξάνει την τιμή του.
Επίσης βλέπουμε πως βάζουμε ετικέτες με την Επιγραφή ή Legend, με στοίχιση δεξιά.
Όρισε Φόρμα1 Φόρμα
Όρισε Κειμ1 Κείμενο Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Κειμ2 Κείμενο Φόρμα Φόρμα1
Όρισε Κειμ3 Κείμενο Φόρμα Φόρμα1
θεσηΧ=4000
Μέθοδος Κειμ1, "Move", θεσηΧ,1200,5000,400
Μέθοδος Κειμ2, "Move", θεσηΧ,1800,5000,400
Μέθοδος Κειμ3, "Move", θεσηΧ,2400,5000,400
νγ$={
}
Με Κειμ1, "ShowAlways", Αληθές, "NumberOnly", Αληθές, "Value" ως Τιμ1
Με Κειμ2, "ShowAlways", Αληθές, "NumberIntOnly",Αληθές, "Value" ως Τιμ2
Με Κειμ3, "ShowAlways", Αληθές, "UsedAsTextBox", Αληθές,"Text" ως Τιμ3$
Τιμ1=93.112
Τιμ2=1456
Τιμ3$="Μια γραμμή μόνο"
Συνάρτηση Κειμ1.About {
      Κάλεσε Τοπικά Φόρμα1.About()
}
Συνάρτηση Κειμ2.About {
      Κάλεσε Τοπικά Φόρμα1.About()
}
Συνάρτηση Κειμ3.About {
      Κάλεσε Τοπικά Φόρμα1.About()
}
Συνάρτηση Φόρμα1.About {
      Επίπεδο Φόρμα1 {
            Οθόνη #606060
            Τύπωσε $(Τρόπος),"Κάνε κλικ εδώ ή πάτα Enter"
}
}
Συνάρτηση Φόρμα1.Enter {
      Κάλεσε Τοπικά Φόρμα1.Click()
}
Συνάρτηση Φόρμα1.Click {
      Επίπεδο Φόρμα1 {
            Τιμ1=Τιμ1+1 \\ δεν δουλεύει το Τιμ1++ γιατί είναι αντικείμενο και όχι μεταβλητή
            Οθόνη #606060
            Τύπωσε Τιμ1, Τιμ2, " Ctrl+F1"
            Τύπωσε Πάνω $(9), Τιμ3$
            Ανανέωση
            Μέθοδος Κειμ1, "Show"
}
}
Τρόπος=4
Επίπεδο Φόρμα1 {
      Γραμματοσειρά "Arial Black"
      Παράθυρο 16, 10000,4500
      Πένα 15
      Οθόνη #202020
      Οθόνη #606060, Ύψος-2
      Θέση θεσηΧ, 1200+400
      Επιγραφή "Ετικέτα ", Γραμματοσειρά$, Τύπος, 0, 1
      Θέση θεσηΧ, 1800+400
      Επιγραφή "Άλλη ετικέτα ", Γραμματοσειρά$, Τύπος, 0, 1
      Θέση θεσηΧ, 2400+400
      Επιγραφή "Και άλλη ετικέτα ", Γραμματοσειρά$, Τύπος, 0, 1
      Πένα 13
      Τύπωσε $(Τρόπος),"Κάνε κλικ εδώ ή πάτα Enter"
}
Μέθοδος Φόρμα1, "Show",1
Όρισε Κειμ1 Τίποτα
Όρισε Φόρμα1 Τίποτα


Και στα αγγλικά


Declare Form1 Form
Declare text1 editbox Form Form1
Declare text2 editbox Form Form1
Declare text3 editbox Form Form1
PositionX=4000
Method text1, "Move", PositionX,1200,5000,400
Method text2, "Move", PositionX,1800,5000,400
Method text3, "Move", PositionX,2400,5000,400
nl$={
}

With text1, "ShowAlways", True, "NumberOnly", True, "Value" As Value1
With text2, "ShowAlways", True, "NumberIntOnly", True, "Value" As Value2
With text3, "ShowAlways", True, "UsedAsTextBox", True,"Text" As Value3$
Value1=93.112
Value2=1456
Value3$="One line only"
Function text1.About {
      Call Local Form1.About()
}
Function text2.About {
      Call Local Form1.About()
}
Function text3.About {
      Call Local Form1.About()
}
Function Form1.About {
      Layer Form1 {
            Cls #606060
            Print $(Way),"Press right mouse button or Enter"
}
}
Function Form1.Enter {
      Call Local Form1.Click()
}
Function Form1.Click {
      Layer Form1 {
            Value1=Value1+1 \\  Value1++ not work becaue Value1 is an object (linked property)
            Cls #606060
            Print Value1, Value2, " Ctrl+F1"
            Print Over $(9), Value3$
            Refresh
            Method text1, "Show"
}
}
Way=4
Layer Form1 {
      Font "Arial Black"
      Window 16, 10000,4500
      Pen 15
      Cls #202020
      Cls #606060, Ύψος-2
      Move PositionX, 1200+400
      Legend "Label ", Fontname$, Mode, 0, 1
      Move PositionX, 1800+400
      Legend "Another Label ", Fontname$, Mode, 0, 1
      Move PositionX, 2400+400
      Legend "And another Label ", Fontname$, Mode, 0, 1
      Pen 13
      Print $(Way),"Press right mouse button or Enter"
}
Method Form1, "Show",1
Declare text1 Nothing
Declare Form1 NothingΔευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Αναθεώρηση 4 Έκδοση 9.9

Ανέβηκε όση εργασία έχω κάνει μέχρι τώρα στην Μ2000. Ενημερώθηκε και το Dropbox (δεν είχε ενημερωθεί στην αναθεώρηση 3, αλλά υπάρχει στο github για κατέβασμα χωριστά - το master είναι στο 4).

Μπορεί κανείς να δοκιμάσει να γράψει αραβικά ή ισραηλινά (εβραϊκά) στον διορθωτή προγράμματος. Στο info αρχείο υπάρχει το RTL παράδειγμα. Οπότε καλό είναι να κάνουμε το εξής όταν απεγκαταστήσουμε τη προηγούμενη έκδοση και εγκαταστήσουμε την νέα:

Dir Appdir$
load info
(press F1 to save to the info.gsb to user folder)

Έτσι πατώντας το F1 θα σώσουμε το info με όλα τα προγράμματα, στο φάκελο του χρήστη. Την επόμενη φορά θα γράψουμε Load Info και θα φορτώσει από το φάκελο χρήστη.

Οι φόρμες μπορούν να δείξουν αραβικά, αλλά το στοιχείο Κείμενο (EditBox) προς το παρόν εμφανίζει σωστά το κείμενο αλλά δεν έχω φτιάξει το κώδικα όπως στον editor στη κονσόλα για να μετακινείται προς τα πίσω ο δείκτης...και επιπλέον για να μεταφέρουμε με το ποντίκι το δρομέα σωστά πάνω στο RTL κείμενο. Ανοίξτε με το Edti RTL το πρόγραμμα με τα αραβικά και εβραϊκά, και από την αρχή του κειμένου κρατήστε πατημένο το δεξί βελάκι να δείτε πως θα κινηθεί ο δρομέας!

Οι διορθωτές απέκτησαν ένα χαρακτηριστικό που μου άρεσε από άλλους editor, όπως το να ξεκινάμε από την έστω 14 θέση του δρομέα, και μετακινώντας μόνο με τα άνω και κάτω βελάκια δεν αλλάζει η θέση του δρομέα, παρά μόνο φανερά αν η γραμμή έχει λιγότερους χαρακτήρες από 14, και έτσι αν ξαναγυρίσουμε στην ίδια γραμμή θα πάει ο δρομέας στη θέση απ΄όπου ξεκίνησε. Αν μεταφέρουμε με το ποντίκι ή με τα βελάκια αριστερό ή δεξί, τότε αλλάζουμε τη θέση και τη φανερή και την πραγματική. Όταν κάνουμε επικόλληση τότε αυτή γίνεται στη φανερή θέση (εκεί που αναβοσβήνει ο δρομέας). Επίσης το ίδιο γίνεται όταν πατάμε το Tab.

Καλά Χριστούγεννα, Καλές Γιορτές!


Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Αναθεώρηση 3 έκδοση 9.9

Μια μικρή αναθεώρηση ανέβηκε που διορθώνει ένα πρόβλημα στην Ένωση() ή Cons().

πχ
Ν=ενωση((1,2,3), (4,5,6))
Τύπωσε Ν

δίνει ένα πίνακα με έξι στοιχεία:  1   2   3   4   5  6


Παράλληλα υπάρχει σε αναμονή η αναθεώρηση με τον διερμηνευτή που διαβάζει ένα πρόγραμμα και το μετατρέπει σε ενδιάμεσο κώδικα (προς το παρόν ότι έχει δημοσιευθεί μέχρι και τη τρέχουσα έκδοση δουλεύει με άμεση εκτέλεση, ενώ χρησιμοποιεί κάποιες φορές το "κοίταγμα μπροστά" ή look ahead, το οποίο βρίσκει που τερματίζουν  οι εκφράσεις, η που βρίσκεται το σημείο μεταφοράς της ροής (πχ σε μια Ενώ .... Τέλος Ενώ να βρει το τέλος, ή σε μια Ενώ που ακολουθεί ένα μπλοκ εντολών, να βρει το τέλος του μπλοκ). Θα προχωρήσω αυτή την αναθεώρηση αφού τελειώσω το παρακάτω:

Ετοιμάζω μια νέα αναθεώρηση, που θα πάρει καιρό. Σε αυτήν ασχολούμαι με δυο θέματα: Την χρήση RTL κειμένου (right to left) με αραβικά και ισραηλινά γράμματα. Έχω πετύχει ήδη την αλλαγή του διορθωτή προγράμματος ώστε ο δρομέας να κινείται ανάλογα με το κείμενο. Εδώ να επισημάνω ότι είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις διορθωτή για γλώσσες με γραφή από  δεξιά προς τα αριστερά από το να έχεις ταυτόχρονα και τα δυο ήδη μαζί. Οι εντολές της γλώσσας είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά οπότε πρέπει να γράφονται από αριστερά προς τα δεξιά (LTR κείμενο). Επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι αριθμοί μετά από κείμενο με αραβικά ή ισραηλινά γράμματα. Οι αριθμοί γράφονται με τα νούμερα με τη σειρά που πρέπει αλλά όλο το νούμερο γράφεται προς τα αριστερά! Αν οι χαρακτήρες πριν το νούμερο είναι ελληνικοί θα γραφτούν δεξιά! Ένας τρόπος που σκέφθηκα για να ξεπεράσω το πρόβλημα του τι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως RTL κείμενο, είναι η χρήση του χρωματισμού, που είχε ο διορθωτής. Έτσι μια παράγραφος κόβεται σε χρωματισμένο κείμενο και κάθε κοψιά αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από κάθε άλλη. Επειδή ο διορθωτής έχει μια λειτουργία (με το F11) που αποχρωματίζει το κείμενο, στη νέα μη δημοσιευμένη αναθεώρηση δείχνει μεν αποχρωματοποιημένο το κείμενο, αλλά εσωτερικά συνεχίζει να είναι, για να "προστατέψει" τα κοψίματα. Αν δεν το έκανε αυτό τότε υπήρχε περίπτωση να γυρίσουν κάποια μέρη του κειμένου με παρουσία RTL κειμένου σε άλλες θέσεις από αυτές που θα θέλαμε να είναι (και είναι όταν είναι φανερό το χρώμα).

Επίσης άλλαξα τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου στο διορθωτή (εσωτερικά) με χρήση άλλων ρουτινών του λειτουργικού, και τώρα δεν χρειάζεται όπως έκανα πριν όταν είχαμε tab χαρακτήρα, να τυπώνουμε κάθε ξεχωριστό χρώμα από την αρχή με χρήση "παράθυρου" εμφάνισης. Όταν υπήρχαν πολλά χωριστά κομμάτια, και το tab στην αρχή της γραμμής έπεφτε η ταχύτητα, και φαίνονταν τουλάχιστον σε μένα που καταλάβαινα!

Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω πως δουλεύει το σύστημα με τις μεταθέσεις λέξεων στο RTL, και μάλιστα υπάρχει διαφορά μεταξύ αραβικών και ισραηλινών σε σχέση με τα σύμβολα των  πράξεων, των αριθμών και της τελείας, για τα δεκαδικά! Αποφάσισα να το φτάσω σε ένα σημείο, γιατί αλλιώς δεν θα το τελειώσω ποτέ. Υπάρχουν μια σειρά συναρτήσεων του λειτουργικού που ακόμα δεν έχω χρησιμοποιήσει και αυτές υποτίθεται ότι κάνουν τις δυο λειτουργίες, να λένε που θα πάει ο δρομέας για συγκεκριμένο χαρακτήρα, και το ανάποδο, εκεί που δείχνουμε να πάει ο δρομέας να μας δώσει το χαρακτήρα ως αριθμός από την αρχή της γραμμής ή παραγράφου. Έτσι έφτιαξα δικές μου οι οποίες δουλεύουν (επίσης δουλεύουν και με με κάποια αραβικά που "γυρνάνε" πίσω δηλαδή ενώ ξεκινάνε από το 1000 και τερματίζουν στο 1007 pixel το τελείωμά τους είναι στο 1005 για να δέσει με τον επόμενο χαρακτήρα!  (κάπως έτσι, το περιέγραψα στο περίπου). Οπότε τώρα ξεκινάμε το δρομέα με το βελάκι (πχ το αριστερό) και αυτός αρχίζει να κάνει τα παλαβά του ανάλογα με το κείμενο. Όταν για παράδειγμα πατάμε το Backspace όλοι ξέρουμε ότι σβήνει προς τα "πίσω", το οποίο στο LTR είναι προς τα αριστερά, ενώ στο RTL είναι προς τα δεξιά. Επίσης όταν γράφουμε RTL λέξεις ο δρομέας πάει προς το αριστερά. Έχουμε λοιπόν έναν δρομέα που πηγαίνει αφού αναγνωρίσει το "έδαφος".


Στο αλφαριθμητικό η σειρά που γράφονται οι χαρακτήρες έχουν να κάνουν με την ίδια σειρά που πληκτρολογούμε, έτσι ο δεύτερος χαρακτήρας θα είναι πάντα μετά τον πρώτο. Αυτό που αλλάζει είναι το πως εμφανίζονται ανάλογα με το κείμενο. Στην εμφάνιση υποθέτουμε έναν δρομέα. Όμως ο πρώτος χαρακτήρας που θα εμφανιστεί αριστερά μπορεί να είναι κάποιος άλλος από τον πρώτο στο αλφαριθμητικό και όχι υποχρεωτικά ο τελευταίος. Γίνονται "αναδιπλώσεις" όταν έχουμε εναλλαγή RTL σε LTR.

Έχω φτιάξει την Τύπωσε έτσι ώστε όταν το κείμενο έχει RTL χαρακτήρες να το εμφανίζει με αναλογική γραφή εκεί που θα έπρεπε να εμφανίζει τον έναν χαρακτήρα κάτω από τον άλλο, ή όπως λέμε κάθε χαρακτήρας να έχει εμφάνιση σε θέση χαρακτήρα στην κάνναβο των χαρακτήρων στην οθόνη. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούν να σπαστούν σε χαρακτήρες, πρέπει να γραφούν με αναλογική γραφή.

Επίσης έχω φτιάξει την Αναφορά να δουλεύει σωστά, με το RTL και το TAB. Υπάρχει ακόμα θέμα με την στοίχιση και από τις δυο πλευρές κειμένου RTL. Παλαιότερα η στοίχιση γίνονταν με σπάσιμο των λέξεων και εμπλουτισμό με διαστήματα, κατά την εμφάνιση. Με το RTL η σειρά εμφάνισης αλλάζει, οπότε αφήνω το σύστημα να το κάνει (βρήκα και έναν τρόπο να ορίζω το μήκος και τον αριθμό παρεμβολών διαστήματος), αλλά δεν δουλεύει όταν στο κείμενο υπάρχει RTL κείμενο (σαν να το ακυρώνει). Οπότε στην επόμενη αναθεώρηση δεν θα έχουμε πλήρη στοίχιση αν στη γραμμή έχουμε χαρακτήρες RTL (μέχρι να βρω κάποια άλλη λύση).

Επίσης πρέπει να φτιάξω την δυνατότητα για RTL κείμενο και για τα στοιχεία φορμών (Edit Box), με μια ιδιότητα για να έχουμε στοίχιση από δεξιά (και να δουλεύει και η μετάθεση του δρομέα με το δείκτη του ποντικιού, με δεξιά στοίχιση). Ενώ στο διορθωτή προγράμματος θέλουμε να έχουμε αριστερή στοίχιση με κάθε τύπο φοράς γραφής, στα στοιχεία που εισάγουν κείμενο ή προβάλουν κείμενο στις φόρμες θέλουμε να έχουμε δεξιά στοίχιση! Θα μπορούμε όμως να βάλουμε ακόμα και με αριστερή στοίχιση λέξεις RTL. Τα σύμβολα στις φόρμες για κλείσιμο, μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση ήδη μπορούμε να τα έχουμε δεξιά (εξ ορισμού) ή αριστερά (με επιλογή).

Στην εισαγωγή αλφαριθμητικών ακόμα και σε αυτήν την αναθεώρηση, όταν εισάγουμε με μη αναλογική γραφή, δεν αλλάζει η φορά εισαγωγής. Εδώ ίσως το αλλάξω. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε


Επίσης ένα δεύτερο θέμα σε αυτήν την μη δημοσιευμένη αναθεώρηση είναι οι βάσεις δεδομένων. Έχω ήδη γράψει μια υποτυπώδη παραλλαγή των βάσεων δεδομένων για την μνήμη, όπου δεν χρησιμοποιώ το ADO (το σύστημα που δίνουν τα windows για βάσεις δεδομένων). Σκοπός μου αρχικά ήταν να αλλάξω το τρόπο καταχώρησης της βοήθειας με ένα δικό μου σύστημα βάσης δεδομένων, γιατί παρατήρησα ότι στα Windows 10, σε μια περίπτωση δεν δούλεψε η βοήθεια, ενώ δούλευαν προγράμματα που χρησιμοποιούσαν αρχεία της access. Αυτό με έκανε να καταλάβω ότι δεν μπορώ να εμπιστευθώ το σύστημα της Access (2007) στα Windows 10. Κατά την υλοποίηση άρχισα να σκέφτομαι ότι μπορώ να κάνω δική μου βάση, με πολλούς πίνακες, με ταξινομήσεις και άλλα πολλά. Έφτιαξα μια παραλλαγή της λίστας με Hash πίνακα (ή πίνακα με συνάρτηση κατακερματισμού), όπου υπάρχουν δυο πίνακες hash, δηλαδή διπλά κλειδιά για την ίδια εγγραφή. Έχω σκοπό να γράψω μια SQL με τα βασικά και να μην εξαρτιέται η Μ2000 από την Access.

Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά!

Γιώργος Καρράς