Εγχειρίδιο της Μ2000 (Τεύχη 1-35)

Εδώ θα βρει κανείς τα τεύχη του εγχειριδίου που θα ανεβάζω τακτικά.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 1ο
Γενικά - Μια ιδέα

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 2ο
Πρόγραμμα ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΟΣΜΕ
Βλέπουμε ένα απλό πρόγραμμα με 11 διαφορετικούς τρόπους, με χρήση: α)τμήματος, β) συνάρτησης, γ) τμήματος ομάδας, δ) συνάρτησης ομάδας, ε) ανώνυμης συνάρτησης, στ) απ' ευθείας, ζ) με ρουτίνα, η) διαμέσου ετικέτας και επιστροφή, θ) με κλήση γεγονότος, ι) με φόρμα που μεγαλώνει! και τέλος ια) με απλό msgbox..


Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 3ο
Περιγραφή βασικών στοιχείων της γλώσσας Μ2000
Εισαγωγή σε έννοιες:
Πρόγραμμα, Σημειώσεις, Ορισμοί/Αναγνωριστικά έως Συναρτήσεις.


Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 4ο
Μεταβλητή ως μήνυμα. Κατάσταση, Στατικές Μεταβλητές, Ορισμός Ομάδας, Ορισμός Κλάσης, Ανώνυμες (Πτητικές) Ομάδες, Μπλοκ Προσωρινής Δημιουργίας Ορισμών.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 5ο
Παράδειγμα με τρεις κλάσεις. Βλέπουμε την χρήση ιδιωτικών/δημόσιων μελών των κλάσεων, τη χρήση δυναμικών πινάκων, της Επίλεξε Με, της Για Εως {}, της Για { }, Της Αν Τότε { } Αλλιώς { }

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 6ο
Πίνακες. Διαστάσεις, Ποικιλία Τύπων, Δυναμικοί Πίνακες, Γενικός, Προσωρινός, Επιστροφή Πολλαπλών Τιμών από Συνάρτηση ως πίνακας, Μηδενικός, Πίνακας και Σωρός, Πέρασμα με αναφορά Πίνακα, Πίνακες σε Πίνακα, Κατάσταση (λίστα ειδών).

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 7ο
Ροή Δεδομένων/Μηνυμάτων, Πέρασμα με Αναφορά, Πέρασμα Αντικειμένου (ομάδας) με αναφορά, Πέρασμα Ανώνυμης Ομάδας με Αναφορά, Πέρασμα με τιμή, Πέρασμα με τιμή Πινάκων, Πέρασμα με Ισχνή Αναφορά, Πέρασμα Ανώνυμης Ομάδας με Ισχνή Αναφορά. Αντικείμενο Γεγονός, Χειρισμός Αντικείμενου Γεγονός

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 8ο
Επικοινωνία Αντικειμένων με Αναφορές, Κλήση τμήματος από αντικείμενο με αναφορά στο ίδιο αντικείμενο, Πολλαπλή Ανάθεση Πίνακα σε Ομάδα, Πέρασμα Συνάρτησης με Αναφορά, Πέρασμα Συνάρτησης Αντικειμένου σε άλλο αντικείμενο με αναφορά, Πέρασμα μέρους τμήματος σε άλλο τμήμα με αναφορά (και επίδειξη της οκνηρής αποτίμησης)

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 9ο
Ροή Εκτέλεσης Προγράμματος, Βασικές ιδέες διακλάδωσης, Επανάλαβε Μέχρι (Επανέλαβε Μέχρι), Ενώ, Αν Τότε Αλλιώς.Αν Αλλιώς, Επέκταση της Αν σε άλλες εντολές εντός γραμμής.


Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 10ο
Πολλαπλή Επιλογή Διακλάδωσης, Από Προς, Από Διαμέσου, Επίλεξε Με/Επέλεξε Με Αριθμό, Επίλεξε Με/Επέλεξε Με Αλφαριθμητικό,  Χρήση ενός μπλοκ για επαναλήψεις, Μπλοκ που εκτελείται βάσει χρόνου.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 11ο
Παραδείγματα Ροής Εκτέλεσης, Παράδειγμα Αντιπρόσωπος!, Ο Πέτρος, ο Λύκος και το Πρόβατο!.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 12ο
Εκτός Βασικής Ροής Εκτέλεση Εντολών (Παράλληλη Ροή), Ασύγχρονη Λειτουργία Εκτέλεσης, Νήματα, Σχέδια Νημάτων, Ειδικά Νήματα, Μετά, Κύριο Έργο, Απλά Νήματα, Εκτέλεση εντολών σε νήμα εκτός ροής!


Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 13ο
Χρήση Κράτα και Ξεκίνα στα Νήματα, Χρήση νημάτων κατά την εισαγωγή στοιχείων, Επικοινωνία μέσω Αυλού.  (χρειάζεται η αναθεώρηση 163 για να δούμε σωστά το παράδειγμα με τον αυλό)

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 14ο
Παράδειγμα Πελάτη-Εξυπηρετητή.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 15ο
Τιμές και Παράμετροι (δυο διαφορετικές έννοιες), Περί τιμών, Πολλαπλή Εισαγωγή Τιμών και Εξαγωγή Στοιχείων, Επαγωγικό Πέρασμα Τιμής, Παράδειγμα με Ομάδα (Αντικείμενο)

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 16ο
Κλήσεις Τμημάτων/Συναρτήσεων, Αντικείμενο Εκτέλεσης, Γραμμή Εκτέλεσης Αντικειμένων Εκτέλεσης, Κλήση τμήματος στο ίδιο τμήμα (Αναδρομή), Κλήση με την Κάλεσε Τμημάτων στην ίδια σειρά εκτέλεσης, Κλήση συναρτήσεων με τη Κάλεσε, Ορισμός Στατικής Μεταβλητής με το "@" (παλιός τρόπος για στατικές)

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 17ο
Επαναληπτικές διαδικασίες, Δομή Για Έως Ανά, Έξοδος από επαναληπτική διαδικασία, Επιλεκτική περιοχή επανάληψης, Κατεύθυνση επανάληψης, Ελάχιστη επανάληψη, Προσομοίωση της Για,  Τερματισμός με μη κανονικό τρόπο, Αλλαγή ταχύτητας επαναλήψεων, Άλλες επαναλήψεις.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 18ο
Παραστάσεις/Εκφράσεις, Απλές Αριθμητικές Πράξεις, Λογικοί Τελεστές, Τελεστές Συγκρίσεων, Βασικές Αριθμητικές Συναρτήσεις, Αλφαριθμητικές Παραστάσεις, Βασικές  Αλφαριθμητικές Συναρτήσεις, Αλφαριθμητικά ως δείκτες

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 19ο
Μεταβλητή τύπου Έγγραφο, Χτίσιμο μεγάλου αλφαριθμητικού (με αλλαγές παραγράφων), Προσθήκη Στο Έγγραφο με το "=", Εντολές εισαγωγής/εξαγωγής/επεξεργασίας ολόκληρου εγγράφου, Εισαγωγή εγγράφου από αρχείο, Αποθήκευση εγγράφου σε αρχείο & εντολές στο Σύστημα. Σβήσιμο Εγγράφου, Εμφάνιση διαδοχικών παραγράφων, Διόρθωση εγγράφου με τον διορθωτή κειμένου


Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 20ο
Επεξεργασία/Αλλαγές Εγγράφου, Παρεμβολή κειμένου σε έγγραφο, Διαγραφή παραγράφων σε έγγραφο, Καταχώρηση σε παραγράφους, Εύρεση λέξης/φράσης σε παράγραφο, Λίστα  Λέξεων και Μοναδικών Λέξεων σε Έγγραφο, Ταξινόμηση σε έγγραφο.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 21ο
Αρχεία Κειμένου, Απλά Αρχεία Κειμένου, Σειριακής Προσπέλασης,Απλά αρχεία κειμένου με χρήση δρομέα για εισαγωγή, Εξαγωγή στοιχείων σε λίστα με κόμμα διαχωριστικό.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 22ο
Πολλαπλοί δρομείς, σε αρχείο κειμένου, Αρχεία Πεδίων (τυχαίας προσπέλασης σταθερού μήκους), Αρχεία XML με χρήση Msxml2.DOM

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 23ο
Βάσεις Δεδομένων, Τυπική Βάση Δεδομένων, Δομή Απλής Βάσης, Ετοιμασία Βάσης με εντολή Εκτέλεσε, Χρήση της Εκτέλεσε και άλλων εντολών.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 24ο
Παρουσίαση Στοιχείων, Η Οθόνη Βασικά Στοιχεία, Επιλογή Ανάλυσης Φόρμας, Διορθωτής Λίστας Εντολών, Χρώμα Φόντου - Κύλιση, Χωριστή Οθόνη, Στοίχιση σε στήλες/Γραφή αναλογική, Εμφάνιση κελιών με αλλαγή φόντου ή και περίγραμμα, Χρώματα, Ελεύθερη Μετακίνηση Δρομέα, Ειδικές Τύπωσε (Πάνω - Μέρος - Υπό),  Γραμματοσειρές - Επιγραφή, Επιλογή Γραμματοσειράς, Εμφάνιση Αριθμών με Δεκαδικά.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 25ο
Αναπαράσταση Κειμένου για Παρουσίαση, Αναπαράσταση-Rendering, Απλή χρήση της εντολής Αναφορά, Παράδειγμα προετοιμασίας φόρμας, Λίστα και Τμήματα, Επιμέτρηση Κειμένου, Επιλογή στοίχισης, Επιλογή Πλάτους Γραμμής (και σε twips), Εμφάνιση Κειμένου από μια γραμμή αναπαράστασης και μετά, Χειρισμός αναδίπλωσης λέξεων, Παράδειγμα χρήσης Tύπωσε και Αναφοράς.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 26ο
Αναπαράσταση τιμών με γραφικά, Μονάδες Μέτρησης Twips, Μέγεθος-Διαστάσεις Εικονοστοιχείου (Pixel), Μετρήσεις στην Οθόνη και στο Περιθώριο, Ύψος Γραμμάτων ή Τύπος (στη Μ200), Πολικές και Καρτεσιανές Συντεταγμένες, Κατασκευή Κάθετης Κλίμακας.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 27ο
Ιστόγραμμα, Γράφημα Πίτας

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 28ο
Χρήση Επιπέδων, Μετακίνηση Επιπέδου, Δείκτης Ποντικιού, Θέση Δείκτη, Καθορισμός Παραθύρου, Αλλαγές στο Παράθυρο με την εντολή Φόρμα, Στόχοι και Επίπεδα.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 29ο
Αντικείμενα γραφικού περιβάλλοντος (GUI)  της Μ2000 - Φόρμες Χρήστη, Παραδείγματα.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 30ο
Πλήκτρο (Button) Παράδειγμα

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 31ο
Εισαγωγή (TextBox) Παράδειγμα

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 32ο
Επιλογή (CheckBox) Παράδειγμα, και πώς κρύβουμε τη κονσόλα, ενώ εμφανίζουμε φόρμα διαλόγου!


Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 33ο
Κείμενο (EditBox) Τρία Παραδείγματα, με λειτουργίες διόρθωσης κειμένου, προβολής κειμένου, και σαν πεδία εισαγωγής αριθμών και κειμένου.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 34ο 
Λίστα (ListBox) Επτά παραδείγματα.

Εγχειρίδιο της Μ2000 - Τεύχος 35ο
Λίστα.Εισαγωγής (Combo) ως Μενού επιλογών, Αναπτυσσόμενη λίστα, Πεδίο εισαγωγής, με αυτόματη συμπλήρωση βάσει λίστας, με δυνατότητα συμπλήρωσης. Δυο Παραδείγματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου