Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Εικονική Εκτέλεση γλώσσας Κάρελ (Κώδικας με Ελληνικές Εντολές)

Το πρόγραμμα που είχα γράψει στα αγγλικά με το Λεκτικό και Συντακικό Αναλυτή της γλώσσας Καρελ, το μετέτρεψα στα Ελληνικά, αλλάζοντας κάπως τη δομή ώστε να γίνει μια συνάρτηση που θα επιστρέφει σε επιτυχία και το AST, το δένδρο με τις ακολουθίες εντολών που μπορεί να εκτελεστεί χωρίς να γίνει μετατροπή σε κάποιο άλλο κώδικα.

Ο αναλυτής μας επιστρέφει μια λίστα, με κλειδί και τιμή. Στο κλειδί "0" είναι το κύριο πρόγραμμα. Τα άλλα κλειδιά είναι οι ορισμοί που δίνουμε με κεφαλαία γράμματα. Στις τιμές έχουμε το AST του καθένα. Κάθε AST είναι ένας πίνακας με πίνακες. Κάθε εντολή για κάτι έχει σίγουρα έναν αριθμό στο πρώτο στοιχείο από το 1 έως το 5. Στο ένα είναι οι "φυσικές" εντολές. Στο 2 είναι οι κλήσεις ορισμών.Στα 3, 4 και 5 έχουμε τις δομές ελέγχου ροής, που εδώ είναι απλά δένδρα που περιέχουν AST. Στο 3 είναι το Iterate, στο 4 το IF που μπορεί να έχει ή όχι και ένα δεύτερο AST για το Else, και στο 5 είναι το While.

Με απλά λόγια η εκτέλεση θα μας φέρει στη ρουτίνα ΕκτέλεσεΕντολή() η οποία μας ρωτάει αν η εντολή προκαλεί κάτι (αν όχι πατάμε Enter). Αν θέλουμε γράφουμε κάτι και πατάμε Enter, και έτσι τερματίζει το πρόγραμμα από ένα "γεγονός". Επίσης η εκτέλεση θα μας φέρει και στην "στατική" συνάρτηση ΔεςΣυνθήκη (για αυτό την καλούμε με @) που θα διαβάσει κάποια συνθήκη. Εκεί δίνουμε 0 ή άλλη μη μηδενική τιμή για αληθές.

Η κανονική λειτουργία πρέπει να τεραμτίζει με την εντολή TURNOFF. Για το λόγο αυτό η εντολή αυτή δίνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα και "σαν λάθος" τερματίζει την εκτέλεση, αλλά το μήνυμα ανανγνωρίζεται ως σωστός τερματισμός. Αν γίνει τερματισμός χωρίς μήνυμα σημαίνει ότι είναι αντικανονικός, δεν έγινε από την TURNOFF.

Το πρόγραμμα έχει μικρό μέγεθος γιατί είναι απλή η γλώσσα! Το επόμενο βήμα θα ήταν ένας CODE GENERATOR, για μια Virtual Machine, που θα υπάρχουν οι εντολές τις ομάδας 1, μια jump χωρίς συνθήκη για κλήση κώδικα ορισμών και για να προσπερνάει εντολές, και μια jump με συνθήκη. Επίσης χρειάζεται και μια στοίβα για να κρατάμε τους αριθμούς για το 3 (Iteration). Στο πρόγραμμα αν δείτε έχουμε ρουτίνα Ακολουθία() που καλεί τον εαυτό της με άλλες ακολουθίες, αλλά συνάμα φτιάχνει τοπικές μεταβλητές, που σημαίνει ότι σε κάθε κλήση είναι σαν να σπρώχνουμε τις τοπικές στο σωρό και να έχουμε νέες τοπικές, και στην επιστροφή να παίρνουμε τις παλιές πίσω. Στην πράξη όλες οι μεταβλητές γράφονται διαδοχικά και διαγράφονται ανάποδα από τη σειρά εγγραφής (η τελευαία
διαγράφεται πρώτη, αντίστοιχο του LIFO).Συνάρτηση Καρελ (Init_SOURCE$, Εμφάνιση, &Μήνυμα$, Κώδικας){
Αν Ελληνικά Τότε
SyntaxError$="Συντακτικό λάθος εδώ"
MissingNumber$="Λείπει αριθμός"
MissingName$="Λείπει αναγνωριστικό"
Linepos$="Γραμμή: {0}, Θέση: {1}"
Lookdef$="Δες στους ορισμούς. Έχεις αναγνωριστικά χωρίς ορισμούς::"
Expstat$="Περίμενα οδηγία εδώ "
Unendsource$=", δεν περίμενα τέλος προγράμματος"
Mtof$="Λείπει τύπος  "
Miss$="Λείπει "
At$=", δες εδώ "
Und$="Άγνωστο όνομα:"
ThisId$="Αυτό το αναγνωριστικόr "
ExErr$=" υπάρχει, λάθος εδώ "
Eat$=", λάθος εδώ "
Αλλιώς
SyntaxError$="Syntax Error at"
MissingNumber$="Missing Number"
MissingName$="Missing Name"
Linepos$="Line: {0}, Pos: {1}"
Lookdef$="Look Definitions, You Have Undefined Names:"
Expstat$="Expected a statement at "
Unendsource$=", unexpected end of source"
Mtof$="Missing type of "
Miss$="Missing "
At$=" at "
Und$="Undefined Name:"
ThisId$="This Identifier "
ExErr$=" exist, error at "
Eat$=", error at "
Τέλος Αν
ΤωρινόςΟρισμός$=""
Δες οκ {
Ανάλυσε()
}
Μήνυμα$=Λάθος$
=Λάθος ή όχι Οκ
Ρουτίνα Ανάλυσε()
Αδειασε
Σταθερή NoPrintLexar=Αληθές
Σταθερή BEGINNING_OF_PROGRAM$="BEGINNING-OF-PROGRAM"
Σταθερή END_OF_PROGRAM$="END-OF-PROGRAM"
Σταθερή BEGINNING_OF_EXECUTION$="BEGINNING-OF-EXECUTION"
Σταθερή END_OF_EXECUTION$="END-OF-EXECUTION"
Σταθερή BEGIN_BLOCK$="BEGIN"
Σταθερή END_BLOCK$="END"
Σταθερή DEFINE_NEW_INSTRUCTION$="DEFINE"
Σταθερή DEFINE_CONTINUE$="AS"

Σταθερή ITERATE$="ITERATE"
Σταθερή ITERATE_CONTINUE$="TIMES"

Σταθερή IF$="IF"
Σταθερή IF_THEN$="THEN"
Σταθερή IF_ELSE$="ELSE"

Σταθερή LOOP_CHECK$="WHILE"
Σταθερή LOOP_CONTINUE$="DO"

Απαρίθμηση Condition {
FRONT.IS.CLEAR=-10000, FRONT.IS.BLOCKED, LEFT.IS.CLEAR
LEFT.IS.BLOCKED, RIGHT.IS.CLEAR, RIGHT.IS.BLOCKED
BACK.IS.CLEAR, BACK.IS.BLOCKED, NEXT.TO.A.BEEPER
NOT.NEXT.TO.A.BEEPER, ANY.BEEPERS.IN.BEEPER.BAG, NO.BEEPERS.IN.BEEPER.BAG
FACING.NORTH, NOT.FACING.NORTH, FACING.SOUTH, NOT.FACING.SOUTH
FACING.EAST, NOT.FACING.EAST, FACING.WEST, NOT.FACING.WEST
}

Σταθερή Block_=-1000

Απαρίθμηση ControlStatements {
Iterate_=-2000, If_, While_, Base_
}

Απαρίθμηση Instruction {MOVE=-1510, TURNLEFT, PICKBEEPER, PUTBEEPER,TURNOFF}


Identifiers=Ουρά:="MOVE":=MOVE, "TURNLEFT":=TURNLEFT,"PICKBEEPER":=PICKBEEPER
Προσθήκη Identifiers, BEGINNING_OF_PROGRAM$:=-3000, END_OF_PROGRAM$:=-3000
Προσθήκη Identifiers, BEGINNING_OF_EXECUTION$:=-3000, END_OF_EXECUTION$:=-1000
Προσθήκη Identifiers, "PUTBEEPER":=PUTBEEPER,"TURNOFF":=TURNOFF
Προσθήκη Identifiers, BEGIN_BLOCK$:=Block_, END_BLOCK$:=-1000
Προσθήκη Identifiers, ITERATE$:=Iterate_, ITERATE_CONTINUE$:=-3
Προσθήκη Identifiers, IF$:=If_, IF_THEN$:=-3000, IF_ELSE$:=-3000, LOOP_CHECK$:=While_, LOOP_CONTINUE$:=-3000
Προσθήκη Identifiers,"FRONT-IS-CLEAR":=FRONT.IS.CLEAR, "FRONT-IS-BLOCKED":=FRONT.IS.BLOCKED
Προσθήκη Identifiers, "LEFT-IS-CLEAR":=LEFT.IS.CLEAR, "LEFT-IS-BLOCKED":=LEFT.IS.BLOCKED
Προσθήκη Identifiers,"RIGHT-IS-CLEAR":=RIGHT.IS.CLEAR, "RIGHT-IS-BLOCKED":=RIGHT.IS.BLOCKED
Προσθήκη Identifiers,"BACK-IS-CLEAR":=BACK.IS.CLEAR, "BACK-IS-BLOCKED":=BACK.IS.BLOCKED
Προσθήκη Identifiers,"NEXT-TO-A-BEEPER":=NEXT.TO.A.BEEPER, "NOT-NEXT-TO-A-BEEPER":=NOT.NEXT.TO.A.BEEPER
Προσθήκη Identifiers,"ANY-BEEPERS-IN-BEEPER-BAG":=ANY.BEEPERS.IN.BEEPER.BAG
Προσθήκη Identifiers,"NO-BEEPERS-IN-BEEPER-BAG":=NO.BEEPERS.IN.BEEPER.BAG, "FACING-NORTH":=FACING.NORTH
Προσθήκη Identifiers,"NOT-FACING-NORTH":=NOT.FACING.NORTH, "FACING-SOUTH":=FACING.SOUTH
Προσθήκη Identifiers,"NOT-FACING-SOUTH":=NOT.FACING.SOUTH, "FACING-EAST":=FACING.EAST
Προσθήκη Identifiers,"NOT-FACING-EAST":=NOT.FACING.EAST, "FACING-WEST":=FACING.WEST
Προσθήκη Identifiers,"NOT-FACING-WEST":=NOT.FACING.WEST
Προσθήκη Identifiers, DEFINE_NEW_INSTRUCTION$:=-3000, DEFINE_CONTINUE$:=-3000

Starting_Identifiers=Μήκος(Identifiers)

Απαρίθμηση CodeFields {Where=0, Numeric=1, Identifier=1, TypeOf=2}

Γενική SOURCE$
Έγγραφο SOURCE$<={Programm here
}

S_DIGIT$="[0-9]"
S_LETTER1$="[A-Z-]"
S_LETTER2$="[A-Z0-9-]"

S_NUMBER=Λάμδα S_DIGIT$, MissingNumber$ (where) ->{
i=where
Ενώ Μεσ$(SOURCE$, i,1) ~ S_DIGIT$: i++: Τέλος Ενώ
Αν i>where Τότε
=Αληθές, val(Μεσ$(SOURCE$,where,i-where)), i
Αλλιώς
=Ψευδές, 0, i, MissingNumber$
Τέλος Αν
}

S_NAME=Λάμδα S_LETTER1$, S_LETTER2$,MissingName$ (where) ->{
i=where
Ενώ Μεσ$(SOURCE$, i,1) ~ S_LETTER1$: i++: Τέλος Ενώ
Αν i>where Τότε
Ενώ Μεσ$(SOURCE$, i,1) ~ S_LETTER2$: i++: Τέλος Ενώ
=Αληθές, Μεσ$(SOURCE$,where,i-where), i
Αλλιώς
=Ψευδές, "", i, MissingName$
Τέλος Αν
}
S_ADVANCE1=Λάμδα Linepos$ (max)->{
WhiteSpace$=χαρ$(9)+" "+χαρ$(10)+χαρ$(13)+"0"+";"+χαρκωδ$(160)
toline=1 : toPos=0 : oldwhere=1 : cr$=χαρ$(10)
=Λάμδα WhiteSpace$, max, StopErr, toline, toPos, cr$, oldwhere, Linepos$ (where, &where$) ->{
i=where
toPos+=i-oldwhere
where$=μορφή$(Linepos$, toLine, toPos)
Αν StopErr Τότε
Διαμέσου 1000
Αλλιώς.Αν i<=max Τότε
Ενώ instr(WhiteSpace$, Μεσ$(SOURCE$,i,1))>0
i++
Αν Μεσ$(SOURCE$,i,1)=cr$ Τότε toline++ : toPos=-1 Αλλιώς toPos++
Αν i=max Τότε Διαμέσου 1000: Διέκοψε
Τέλος Ενώ
where$=μορφή$(Linepos$, toLine, toPos+1)
oldwhere=i
=Αληθές, 0, i
Αλλιώς
Διαμέσου 1000
Τέλος Αν
Έξοδος
1000 =Ψευδές, 0, max+1, "End of Source" :StopErr=Αληθές:Επιστροφή
}
}
Καθαρό SOURCE$
SOURCE$<=Κεφ$(Init_SOURCE$)
S_ADVANCE=S_ADVANCE1(Εγγράφου.Μήκος(SOURCE$))
Απαρίθμηση Place {OK=0, RetValue, NewPc, ErrMessage}
pc=1
resp=(Αληθές,)
Αν Εμφάνιση Τότε
Αναφορά 6, "Start of Source"
Για Αυτό {
Αν Init_SOURCE$="" Τότε Έξοδος
Τοπική lines$(), nl$=χαρ$(13)+χαρ$(10)
lines$()=Μέρος$(Init_SOURCE$, nl$)
Πίνακας lines$(1 Έως Μήκος(lines$()))
Αν Μήκος(lines$())<2 Τότε Διέκοψε
Τοπική i
Για i=0 Έως 59
Τύπωσε @(i+10, Γραμμή);(i+1) Υπολ 10,
Επόμενο
Τύπωσε
Για i=1 Έως Μήκος(lines$())-1
Τύπωσε Μέρος $(0), Γραφή$(i, "   0000  "), ~(11), @(10), lines$(i)
Τύπωσε
Επόμενο
}
Αναφορά 6, "End of Source"
Τύπωσε Πάνω $(6), "Lexar Analyser"
Τύπωσε
Τέλος Αν
Code=Λίστα
CodePc=1
Σταθερή IsName$="NAME", IsNumber$="NUMBER"
There$=""
NoMoreNewNames=Ψευδές
Ενώ resp#Τιμή(OK)
resp=S_ADVANCE(pc, &There$)
pc=resp#Τιμή(NewPc)
Αν Εμφάνιση Τότε Τύπωσε $(4),
Αν resp#Τιμή(OK) Τότε
resp=S_NUMBER(pc)
pc=resp#Τιμή(NewPc)
Αν resp#Τιμή(OK) Τότε
Αν NoPrintLexar Αλλιώς Δείξε_Κώδικα2(4, resp#Τιμή$(RetValue), 24, IsNumber$, 48, There$)
Προσθήκη Code, CodePc:=(There$,resp#Τιμή(RetValue), IsNumber$)
CodePc++
pc=resp#Τιμή(NewPc)
Αλλιώς
resp=S_NAME(pc)
pc=resp#Τιμή(NewPc)
Αν resp#Τιμή(OK) Τότε
Αν Όχι Υπάρχει(identifiers, resp#Τιμή$(RetValue)) Τότε
Αν NoMoreNewNames Τότε resp=(Ψευδές, 0, 0, Und$+resp#Τιμή$(RetValue) ) : Έξοδος
Προσθήκη identifiers, resp#Τιμή$(RetValue):= 1
Προσθήκη Code, CodePc:=(There$,resp#Τιμή$(RetValue), IsName$)
Αλλιώς.Αν Τύπος$(Identifiers, resp#Τιμή$(RetValue))="Condition" Τότε
Προσθήκη Code, CodePc:=(There$,identifiers(resp#Τιμή$(RetValue)),resp#Τιμή$(RetValue))
Αλλιώς
Αν Όχι NoMoreNewNames Τότε
Αν "BEGINNING-OF-EXECUTION"=resp#Τιμή$(RetValue) Τότε
NoMoreNewNames=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Προσθήκη Code, CodePc:=(There$,resp#Τιμή$(RetValue), IsName$)
Τέλος Αν
Αν NoPrintLexar Αλλιώς Δείξε_Κώδικα2(4, resp#Τιμή$(RetValue), 24,Code(CodePc)#Τιμή$(TypeOf),48, There$)
CodePc++
pc=resp#Τιμή(NewPc)
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Ενώ
Αν "End of Source"=resp#Τιμή$(ErrMessage) Τότε
Αν Εμφάνιση Τότε Τύπωσε Πάνω $(6), "Success OK"
Αλλιώς
Αν resp#Τιμή(OK) Αλλιώς Λάθος resp#Τιμή$(ErrMessage)+At$+There$ : Τύπωσε : Έξοδος
Τέλος Αν
Αν Εμφάνιση Τότε
Τύπωσε
Τύπωσε Πάνω $(6), "Syntax Analyser"
Τύπωσε
Τέλος Αν
Αν codePc=1 Τότε Λάθος Αν$(Ελληνικά=Αληθές->"Τίποτα για Ανάλυση","Nothing to Analyse"): Έξοδος
i=1
Ruller=Λάμδα Add=0 (x=1, opcode=0)->{
Επίλεξε Με opcode
Με <0
Add+=4*opcode:Αν Add<0 Τότε Add=0
Με >0
Add+=4*opcode
Τέλος Επιλογής
Επίλεξε Με x
Με <=1
=0+ADD
Με 2
=12+ADD
Με <4
=12+(x-2)*4+ADD
Αλλιώς Με
=(X-1)*4
Τέλος Επιλογής
}
HaveErr=Ψευδές
R=Ruller(0,0)
Αν @Είδος(1, BEGINNING_OF_PROGRAM$, Ψευδές) Τότε
Δείξε_Κώδικα(BEGINNING_OF_PROGRAM$+" ",i)
R=Ruller(1,1)
Αν @Είδος(codePc-1, END_OF_PROGRAM$, Ψευδές) Τότε
i=2
Ενώ @Είδος(i, DEFINE_NEW_INSTRUCTION$, Αληθές)
HaveErr=Αληθές
Αν @ΝέοΌνομα(i+1) Τότε
Αν @Είδος(i+2, DEFINE_CONTINUE$, Ψευδές) Τότε
Δείξε_Κώδικα("DEFINITION "+code(i+1)#Τιμή$(Identifier)+" ",i)
ΤωρινόςΟρισμός$=code(i+1)#Τιμή$(Identifier)
Ακολουθία=(,)
R=Ruller(1, 1)
i+=3
Μπλοκ(Ψευδές)
R=Ruller(1, -1)
Αν HaveErr Τότε Έξοδος
Προσθήκη Κώδικας, ΤωρινόςΟρισμός$:=Ακολουθία
Τέλος Αν
Αλλιώς
Έξοδος
Τέλος Αν
Τέλος Ενώ
Αν HaveErr Τότε Διέκοψε
Αν Starting_Identifiers<Μήκος(Identifiers) Τότε
s$=""
Για j=Starting_Identifiers Έως Μήκος(Identifiers)-1
// key, value by index
Αν Identifiers(j!)=1 Τότε s$+=" "+Εκφρ$(Identifiers, j): HaveErr=Αληθές
Επόμενο
Τέλος Αν
Ακολουθία=(,)
Αν HaveErr Τότε Λάθος Lookdef$+s$ : Διέκοψε
Αν @Είδος(i, BEGINNING_OF_EXECUTION$, Ψευδές) Τότε
Αν @Είδος(codePc-2, END_OF_EXECUTION$, Ψευδές) Τότε
Δείξε_Κώδικα(BEGINNING_OF_EXECUTION$+" ",i)
R=Ruller(1,1)
codePc--
i++
Εκτέλεση(Ψευδές)
Τέλος Αν
Αν HaveErr Τότε Έξοδος
R=Ruller(1,-1)
Αν codePc-1=i Τότε
Δείξε_Κώδικα(END_OF_EXECUTION$+" ",i)
R=Ruller(1,-1)
Τέλος Αν
i++
Αν codePc=i Τότε
Δείξε_Κώδικα(END_OF_PROGRAM$+" ",i)
Προσθήκη Κώδικας, 0:=Ακολουθία
Αλλιώς
Λάθος SyntaxError$, code(i)#Τιμή$(Where) :HaveErr=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Ρουτίνας
Συνάρτηση Είδος(i, what$, NoErr)
Αν i>=codePc Τότε
Λάθος miss$+what$+Unendsource$
Αλλιώς.Αν code(i)#Τιμή$(identifier)<>what$ Τότε
Αν NoErr Αλλιώς Λάθος miss$+what$+At$+code(i)#Τιμή$(Where) :HaveErr=Αληθές
Αλλιώς
=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Συνάρτησης
Συνάρτηση ΒάσειΤύπου(i, what$)
Αν i>=codePc Τότε
Λάθος Mtof$+what$+Unendsource$
Αλλιώς.Αν code(i)#Τιμή$(TypeOf)<>what$ Τότε
Λάθος Mtof$+what$+At$+code(i)#Τιμή$(Where) :HaveErr=Αληθές
Αλλιώς
=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Συνάρτησης
Συνάρτηση Πραγμ_Τύπος(i, what$)
Αν i>=codePc Τότε
Λάθος Mtof$+what$+Unendsource$
Αλλιώς
Αν Τύπος$(code,i,identifier)<>what$ Τότε
Λάθος Mtof$+what$+At$+code(i)#Τιμή$(Where) :HaveErr=Αληθές
Αλλιώς
=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Συνάρτησης
Συνάρτηση ΝέοΌνομα(i)
Αν i>=codePc Τότε
Λάθος Mtof$+IsName$+Unendsource$
Αλλιώς.Αν code(i)#Τιμή$(TypeOf)<>IsName$ Τότε
Λάθος Mtof$+IsName$+At$+code(i)#Τιμή$(Where)
HaveErr=Αληθές
Αλλιώς.Αν Υπάρχει(Identifiers, code(i)#Τιμή$(Identifier)) Τότε
Αν Identifiers(code(i)#Τιμή$(Identifier))=1 Τότε
Επιστροφή Identifiers, code(i)#Τιμή$(Identifier):=i+3
=Αληθές
Αλλιώς
Λάθος ThisId$ + code(i)#Τιμή$(Identifier)+ExErr$+code(i)#Τιμή$(Where)
HaveErr=Αληθές
Τέλος Αν
Αλλιώς
Προσθήκη Identifiers, code(i)#Τιμή$(Identifier):=i+3
=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Συνάρτησης
Ρουτίνα Μπλοκ(Skip)
HaveErr=Ψευδές
Αν @Είδος(i, BEGIN_BLOCK$, Skip) Τότε
Δείξε_Κώδικα("CODE BLOCK("+BEGIN_BLOCK$+")",i)
R=Ruller(1,1)
i++
HaveErr=Αληθές
Τοπική mine=Αληθές
Τέλος_Μπλοκ()
Αν mine and HaveErr Τότε
Λάθος miss$+END_BLOCK$+Eat$+code(i)#Τιμή$(Where)
Τέλος Αν
Αλλιώς.Αν Όχι skip Τότε
HeveErr=Αληθές
Τέλος Αν
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα Τέλος_Μπλοκ()
Τοπική oldi
100 mine=Αληθές
Αν @Είδος(i, END_BLOCK$, Αληθές) Τότε 101
Αν i>=codePc Τότε Έξοδος Ρουτίνας
Αν @Τερματικό() Τότε
HaveErr=Αληθές
Έξοδος Ρουτίνας
Τέλος Αν
oldi=i
Εκτέλεση(Αληθές)
Αν HaveErr Τότε mine=Ψευδές: Έξοδος Ρουτίνας
Αν i=oldi Τότε
Αν CodePc-1<=i Τότε
HaveErr=Αληθές
mine=Αληθές
Τέλος Αν
Έξοδος Ρουτίνας
Τέλος Αν
Προς 100
101 R=Ruller(1,-1)
Δείξε_Κώδικα("CODE BLOCK("+END_BLOCK$+")",i)
i++
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα Εκτέλεση(One as boolean)
Τοπική tp$, that
110 Αν i>=codePc Τότε Έξοδος Ρουτίνας
Μπλοκ(Αληθές)
Αν HaveErr Τότε Έξοδος Ρουτίνας
Αν code(i)#Τιμή$(TypeOf)=IsName$ Τότε
tp$=Τύπος$(identifiers, code(i)#Τιμή$(Identifier))
Αν tp$="Instruction" Τότε
οδηγία()
Αλλιώς.Αν tp$="ControlStatements" Τότε
that=(,)
Προσθήκη Ακολουθία, (that,)
ροή(identifiers(code(i)#Τιμή$(Identifier)), that)
Αλλιώς.Αν identifiers(code(i)#Τιμή$(Identifier))>0 Τότε
Δείξε_Κώδικα("CALL("+code(i)#Τιμή$(Identifier)+")",i)
Προσθήκη Ακολουθία, ((2, code(i)#Τιμή$(Identifier), code(i)#Τιμή$(Where)),)
Αλλιώς.Αν identifiers(code(i)#Τιμή$(Identifier))=-1000 Τότε
Έξοδος Ρουτίνας
Αλλιώς
Λάθος SyntaxError$, code(i)#Τιμή$(Where) :HaveErr=Αληθές
Τέλος Αν
Αλλιώς
Λάθος SyntaxError$, code(i)#Τιμή$(Where) :HaveErr=Αληθές
Τέλος Αν
Αν HaveErr Τότε Έξοδος Ρουτίνας
i++
Αν one Αλλιώς Προς 110
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα οδηγία()
Δείξε_Κώδικα("οδηγία("+code(i)#Τιμή$(Identifier)+")",i)
Προσθήκη Ακολουθία, ((1, code(i)#Τιμή$(Identifier), code(i)#Τιμή$(Where)),)
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα ροή(m ως ControlStatements, codepiece ως Πίνακας)
Τοπική N, oldi
Από Base_-m Προς whileStat, ifStat , iterateStat
whileStat:
Αν Όχι @Πραγμ_Τύπος(i+1, "Condition") Τότε Έξοδος Ρουτίνας
i++
N=code(i)#Τιμή(identifier)
Αν Όχι @Είδος(i+1, LOOP_CONTINUE$, Ψευδές) Τότε Έξοδος Ρουτίνας
Δείξε_Κώδικα("FLOW CONTROL("+Κεφ$(Φίλτρο$(Εκφρ$(m),"_"))+" "+code(i)#Τιμή$(TypeOf)+" "+LOOP_CONTINUE$+")",i-1)
Τοπική Ακολουθία=(,)
Προσθήκη codepiece, (5,code(i-1)#Τιμή$(Where) ,code(i)#Τιμή$(TypeOf), Ακολουθία)
i+=2
HaveErr=Ψευδές
oldi=i
Μπλοκ(Αληθές)
Αν oldi=i Τότε
R=Ruller(1,4)
Εκτέλεση(Αληθές)
R=Ruller(1,-4)
Τέλος Αν
Αν Όχι HaveErr Τότε Αν oldi=i Τότε HaveErr=Αληθές : ΧωρίςΟδηγία() : Έξοδος Ρουτίνας
i--
Έξοδος Ρουτίνας
ifStat:
Αν Όχι @Πραγμ_Τύπος(i+1, "Condition") Τότε Έξοδος Ρουτίνας
i++
N=code(i)#Τιμή(identifier)
Αν Όχι @Είδος(i+1, IF_THEN$, Ψευδές) Τότε Έξοδος Ρουτίνας
Δείξε_Κώδικα("FLOW CONTROL("+Κεφ$(Φίλτρο$(Εκφρ$(m),"_"))+" "+code(i)#Τιμή$(TypeOf)+" "+IF_THEN$+")",i-1)
Τοπική Ακολουθία=(,)
Προσθήκη codepiece, (4, code(i-1)#Τιμή$(Where) , code(i)#Τιμή$(TypeOf), Ακολουθία)
i+=2
HaveErr=Ψευδές
oldi=i
Μπλοκ(Αληθές)
Αν oldi=i Τότε
R=Ruller(1,4)
Εκτέλεση(Αληθές)
R=Ruller(1,-4)
Τέλος Αν
Αν Όχι HaveErr Τότε Αν oldi=i Τότε HaveErr=Αληθές : ΧωρίςΟδηγία() : Έξοδος Ρουτίνας
Αν Όχι @Είδος(i, IF_ELSE$, Αληθές) Τότε i--: Έξοδος Ρουτίνας
Δείξε_Κώδικα("FLOW CONTROL("+IF_ELSE$+")",i)
Τοπική Ακολουθία=(,)
Προσθήκη codepiece, (Ακολουθία,)
i++
HaveErr=Ψευδές
oldi=i
Μπλοκ(Αληθές)
Αν oldi=i Τότε
R=Ruller(1,4)
Εκτέλεση(Αληθές)
R=Ruller(1,-4)
Τέλος Αν
Αν Όχι HaveErr Τότε Αν oldi=i Τότε HaveErr=Αληθές : ΧωρίςΟδηγία() : Έξοδος Ρουτίνας
i--
Έξοδος Ρουτίνας
iterateStat:
Αν Όχι @ΒάσειΤύπου(i+1, IsNumber$) Τότε Έξοδος Ρουτίνας
i++
N=code(i)#Τιμή(Numeric)
Αν Όχι @Είδος(i+1, ITERATE_CONTINUE$, Ψευδές) Τότε Έξοδος Ρουτίνας
Δείξε_Κώδικα("FLOW CONTROL("+Κεφ$(Φίλτρο$(Εκφρ$(m),"_"))+" "+code(i)#Τιμή$(numeric)+" "+ITERATE_CONTINUE$+")", i-1)
Τοπική Ακολουθία=(,)
Προσθήκη codepiece, (3, code(i-1)#Τιμή$(Where) ,code(i)#Τιμή$(numeric), Ακολουθία)
i+=2
HaveErr=Ψευδές
oldi=i
Μπλοκ(Αληθές)
Αν oldi=i Τότε
R=Ruller(1,4)
Εκτέλεση(Αληθές)
R=Ruller(1,-4)
Τέλος Αν
Αν Όχι HaveErr Τότε Αν oldi=i Τότε HaveErr=Αληθές : ΧωρίςΟδηγία() : Έξοδος Ρουτίνας
i--
Τέλος Ρουτίνας
Συνάρτηση Τερματικό()
=Ψευδές
Αν Όχι code(i)#Τιμή$(TypeOf)=IsNumber$ Τότε
Αν Υπάρχει(Identifiers, code(i)#Τιμή$(identifier)) Τότε
=Εκφρ(identifiers)=-3000
Τέλος Αν
Τέλος Αν
Τέλος Συνάρτησης
Ρουτίνα ΧωρίςΟδηγία()
Λάθος Expstat$+code(i)#Τιμή$(Where)
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα Δείξε_Κώδικα(What$, p)
Αν Εμφάνιση Αλλιώς Έξοδος Ρουτίνας
Αν p Υπολ 2=1 Τότε Τύπωσε Πάνω ~(Πένα, 1,1), ""
Τύπωσε Μέρος @(Ruller()), ~(15),what$,@(width-10), ~(#FFCCFF), code(p)#Τιμή$(Where)
Τύπωσε
Ανανέωση
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα Δείξε_Κώδικα2(n, one$, n1, two$, n2, three$)
Αν Εμφάνιση Τότε Τύπωσε @(n), two$, @(n1), one$, @(n2), three$
Ανανέωση
Τέλος Ρουτίνας
}


Παράθυρο 12, 1
Φόρμα ! 80, 40
Απαρίθμηση Εκτύπωση {Με_Εκτύπωση=-1, Χωρίς_Εκτύπωση}
Κάνε Επιστροφή$
Εκτελέσιμο=Λίστα
Δες οκ {
Κάλεσε Συνάρτηση Κάρελ, {BEGINNING-OF-PROGRAM


DEFINE turnright AS
BEGIN
Iterate 4 times turnleft  FINDPASS END
DEFINE FINDPASS AS
BEGIN WHILE FRONT-IS-BLOCKED DO  turnleft
END
BEGINNING-OF-EXECUTION
IF RIGHT-IS-BLOCKED THEN bEGIN
ITERATE 3 TIMES BEGIN Begin begin turnright TURNLEFT End
begin MOVE end end WHILE FRONT-IS-BLOCKED DO FINDPASS
END END else BEGIN turnoff end
END-OF-EXECUTION

END-OF-PROGRAM
}, χωρίς_Εκτύπωση, &Επιστροφή$, Εκτελέσιμο
}
Αν Λάθος ή όχι ΟΚ Τότε Τύπωσε "Πρόβλημα στο Κώδικα:"+Επιστροφή$ : Έξοδος
Τύπωσε "Κώδικας AST"
Τύπωσε "Έχει ";Μήκος(Εκτελέσιμο);" μέρη"
Αν Μήκος(Εκτελέσιμο)=0 Τότε Έξοδος
Μ=Κάθε(Εκτελέσιμο)
Ενώ Μ
κ=Εκφρ(Μ)
Αν Εκφρ$(Μ!)<>"0" Τότε Τύπωσε "Ορισμός:"; Αλλιώς Τύπωσε "Κύριο Πρόγραμμα";
Τύπωσε Εκφρ$(Μ!);" έχει ";Μήκος(κ);" μέρη"
Τέλος Ενώ
Τύπωσε "Εικονική Εκτέλεση Κώδικα απευθείας από το AST - δένδρο Ακολουθιών"
Μήνυμα$=""
Ακολουθία(Εκτελέσιμο(0), &Μήνυμα$)
Αν Μήνυμα$="__ΤΕΛΟΣ__" Τότε
Τύπωσε "ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΟΚ "
Αλλιώς.Αν Μήνυμα$="" Τότε
Τύπωσε "ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - χωρίς εντολή TURNOFF"
Αλλιώς
Τύπωσε "ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ: ";Μήνυμα$
Τέλος Αν
Τέλος
Ρουτίνα Ακολουθία(ακολουθία, &Τι$)
Τοπική μετρ=-1, εντολή, αρ, Μην$, ι
100 μετρ++
Αν Μήκος(Μην$)>0 Τότε Τι$+=Μην$ : Έξοδος Ρουτίνας
Αν μετρ>=μήκος(ακολουθία) τότε Έξοδος Ρουτίνας
εντολή=ακολουθία#τιμή(μετρ)
αρ=εντολή#τιμή(0)
Από αρ Προς 110, 120, 130, 150, 190
110 ΕκτέλεσεΕντολή(): Προς 100
120 Τύπωσε "Κλήση "+εντολή#τιμή$(1):Ακολουθία(Εκτελέσιμο(εντολή#τιμή$(1)), &Μην$): Προς 100
130 ι=εντολή#τιμή(2)
140 Τύπωσε "Επανάληψη ";ι;" φορές ακόμα":Ακολουθία(εντολή#τιμή(3), &Μην$): ι--: Αν ι=0 ή Μήκος(Μην$)>0 Τότε 100 Αλλιώς 140
150 Αν @ΔεςΣυνθήκη(εντολή#τιμή$(2)) Τοτε
155 Ακολουθία(εντολή#τιμή(3), &Μην$)
160 Αλλιώς.Αν Μήκος(εντολή)=5 τότε
165 Ακολουθία(εντολή#τιμή(4), &Μην$)
170 Τέλος Αν
180 Προς 100
190 Αν @ΔεςΣυνθήκη(εντολή#τιμή$(2)) Αλλιώς 100
200 Ακολουθία(εντολή#τιμή(3), &Μην$): Αν Μήκος(Μην$)>0 Τότε 100 Αλλιώς 190
Τέλος Ρουτίνας
Ρουτίνα ΕκτέλεσεΕντολή()
Τοπική αναδ$
Τύπωσε "Εντολή:";εντολή#Τιμή$(1)
Τύπωσε "Δώσε Ανάδραση (θα σταματήσει ο κώδικας αν δώσεις κάτι αλλιώς πάτα Enter)"
Εισαγωγή ">" , αναδ$
μην$=αποκ$(αναδ$)
Αν Μήκος(μην$)>0 Τότε
μην$+=" "+εντολή#Τιμή$(2)
Αλλιώς.Αν εντολή#Τιμή$(1)="TURNOFF" Τότε
μην$="__ΤΕΛΟΣ__"
Τέλος Αν
Τέλος Ρουτίνας
Συνάρτηση ΔεςΣυνθήκη(ποια$)
Τοπική εισ=0&
Τύπωσε "Δώσε για συνθήκη:"+ποια$+" τιμή (0, μη μεδενική τιμή = 1):"
Εισαγωγή "", εισ
=εισ<>0
Τέλος Συνάρτησης