Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Αναθεώρηση 1 (έκδοση 9) και ένα Breadth-First Tree

Μικρή αναθεώρηση.  Εντοπίστηκαν δυο λάθη και διορθώθηκαν.

Παρακάτω είναι ένα πρόγραμμα που περιέχει κόμβους A, B, C, D, E, F, G και για κάθε κόμβο έχει ένα στοιχείο έναν πίνακα κόμβων που συνδέονται άμεσα.  Για παράδειγμα το Α συνδέεται άμεσα με το B και το S. Το πρόγραμμα με μια συνάρτηση γυρνάει μια Κατάσταση (Inventory) όπου το κλειδί είναι ο κόμβος και το περιεχόμενο είναι το επίπεδο, όπου ένα επίπεδο 3 σημαίνει τρια βήματα από την αρχή. Ένα στοιχείο θα έχει το επίπεδο 0, θα είναι η κορυφή. Μπορούμε οποιοδήποτε κόμβο να τον θέσουμε ως κορυφή. Η κατάσταση οδηγείται σε μια ρουτίνα που εμφανίζει ανά γραμμή το κάθε επίπεδο.


Form 60,30
Report 2, "breadth first tree algorithm"
Inventory nodes
\\ a class in a global function (outside a group) which return a group
Class node {
      Dim con$()
Class:
      Module node {
            Dim .con$(stack.size)
            n=Each(.con$())
            While n {
                  Read .con$(n^)
            }
      }
}
Append nodes, "A":=Node("B","S"), "B":=Node("A"), "C":=Node("S","D","E","F")
Append nodes, "D":=Node("C"), "F":=Node("C","G"), "E":=Node("C","H")
Append nodes, "G":=Node("S","F","H"), "H":=Node("E","G")
Append nodes,"S":=Node("A","C","G")
\\Print nodes("A").con$()
Function BFS (nodes, node$) {
      inventory result
      Stack New {
            \\ use stack as a fifo
            Data node$, 0
            While Not Empty {
                  Read where$, level
                  For nodes(where$) {
                        if Exist(result, where$) Then Exit
                        Append result, where$:=level
                        k=Each(.con$())
                        While k {
                                   Data .con$(k^), level+1
                              }
                  }
            }
      }
      =result
}
Printlevel(BFS(nodes, "A"))
Printlevel(BFS(nodes, "G"))
Printlevel(BFS(nodes, "H"))
Printlevel(BFS(nodes, "F"))
Printlevel(BFS(nodes, "S"))
Sub Printlevel(M)
      local N=each(M)
      local level=1
      While N {
            If level<>eval(N) then Print : level=eval(N): Print "level:";level,
            Print eval$(M,N^),
      }
      Print
End Sub

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

Superclass in M2000, Some examples (new)

In M2000 a group is the base for OOP.
What is a Group:
 • A not reference type variable
 • An open list of members
 • Some members can be private and some public
 • Member can be any type of variables including groups, modules, functions, and special members
 • Special Member are the Operator, Value, Set, Properties
 • A Value member is a function to return a value
 • A Set member is a function used when we assign an expression to group
 • Value and Set can have parameter list.
 • Operators (like + - * /, <> >= <= =, and ++ --)
 • Properties are groups with Set/Value or Set or Value members, and we can add more if we want. Properties are always Public.
 • If not value supported, a group export a copy of it (a nameless group). 
 • If value supported a named group can return copy using Group(name)
 • When no Set supported Assigning a group B to group A a merge happen, so A has a B inside but maybe has more members.
 • When a Set supported then assigning a group with a value, means calling the Set function to do something for that.
 • Each Group (and inner groups) can have a SuperClass, a pointer to a nameless group for class variables, and for used as a base blue print, in copies. Each group (and each inner group) can have access to superclass variables.
 • A superclass can't have a superclass.
 • Inheritance gained by merging groups of different kinds.
 • There are no interfaces for groups. We have to merge a group with a role of interface.
 • Encapsulation provided by private variables/objects/modules/functions
 • Polymorphism in M2000 is something simple, because there are no interfaces, so by using group merge function, or adding/replacing members, we can make objects with some members with same names but different functionality.
 • From 9.3 version there are pointers to groups. 
A group may have a name, or not.
 • A group without name has all members (public and private) in private space. To operate a nameless group, interpreter has to give it a name before, and place members to appropriate lists. Nameless groups have only position in a container, and we get access to them by using index or key or position. Assigning a nameless group somewhere in a container interpreter empty first the place and then place the group.
 • A group with name has all members in appropriate lists (the global list for variables/arrays, and the global list for modules/functions). When we pass a group by reference all members passed by reference too, but actual group passed by copy, so in a reference group we can add anything for temporary use. There is a second type of reference by using weak reference which not reproduce all members as references, and each time we use a member the weak reference added to name of member. So with that we get actual group by reference, but no member addition allowed.

We can use weak reference for named groups, and nameless groups in arrays providing array name and index(es).

This is an example using a user function to return a weak reference for inventory. Weak reference is used where we have a generic module, which can work with a reference from a named group, a group in array or a group in inventory. Inventories are reference type, so passing it by value is a copy of pointer. But here we pass the name of inventory including the key.
Function Weak$() work for arrays preparing the index(es) evaluating the expressions before export the string.
In version 9.0 revision 9 repaired code for calling superclass A from a calling in superclass B. We can't have two superclasses references in one group, but because a group may have groups inside, each group may have a reference to superclass. A group is not a reference type in M2000, except for superclass.


Inventory alfa
Group Beta {
      x=10
}
Module Generic (what$) {
      For what$ {
            Print .x
      }
}
Delta
=Beta
Delta.x
+=100
Append alfa, "hello":=Beta, 400:=Delta
\\ a way to get a weak reference from an inventory inlcuding key.
Def WeakInventory$(a$, n$, w$) = left$(a$,len(a$)-len(n$)) + n$ + "(" + Quote$(Trim$(w$)) + ")"
N$
=WeakInventory$(&alfa, "alfa","hello")
Print N$
Print eval(N$.x)
Generic N$

N$=WeakInventory$(&alfa, "alfa",Str$(400))
Print N$
Print eval(N$.x)
Generic N$

Dim a(10)
a(2)=Beta
N$=weak$(a(1+1))
Print N$
Print eval(N$.x)
Generic N$

So now we have an idea about groups, so go on to next example. We make a function Generator to return a lambda function. This lambda function hold A, a SuperClass. This Superclass has a unique member, counter. Has also public members  an id, stuff$. So we make Super as a lambda function (so exist this name Super()). We pass an name to Super and we get a group, with id filled appropriate.


Function Generator {
      SuperClass A {
            Unique:
                  counter
            Public:
                  id=0
                  stuff$=""
            Function Many {
                  For SuperClass {
                        =.counter
                  }                  
            }
      }
      = Lambda A (what$)->{
            tmp=A
            \\ adding a module
            Group tmp {
                  Module Add2counter {
                        For SuperClass {
                              .counter++
                        }
                  }
            }
            tmp.Add2counter
            M=A \\ make a group using SuperClass
            For M {
                  .id=.Many()
                  .stuff$=what$
            }
            =M
      }
}

Super=Generator()
A=Super("Babis")
B=Super("George")
Print A.stuff$, B.stuff$
Print A.many()In the next example we make something more advanced. We want some more members, and a way to read members from specific functions, Super() and Super$()
Also see how we use optional passing variables in functions.


Function Generator {
      \\ this is a temporary global variable.
      Global typename$="sometype1"
      \\ we can read optional
      Read ? typename$
      \\ a SuperClass is a special Group
      \\ but at creation time, copy definition in a class function
      \\ so to read typename$ must be global
      SuperClass A {
            Unique:
                 counter,
                 magic=random(100000000),
                 type$=typename$
            Public:
            Function Super {
                  For SuperClass {
                              =eval("."+letter$)
                  }                  
            }
            Function Super$ {
                  For SuperClass {
                              =eval$("."+letter$.) ' need a dot after last $, to get a weak reference.
                              \\ try without dot.   =eval$("."+letter$)
                        
                  }                  
            }
      }
      = Lambda A (what$)->{
            M=A
            Group M {
                  id, stuff$
                  Class:
                        \\ if we copy M, then anything as CLASS: can't copied.
                        Module Add2counter {
                              For SuperClass {
                                    .counter++
                              }
                        }
            }
            M.Add2counter
            M.id=M.Super("counter")
            M.stuff$=what$
            =M
      }
}
\\ we can make global the "Super" lambda
\\ Super has a closure, the Superclass.
Global Super=Generator("myType") \\ we can use =Generator() to get default value for typename
A=Super("Babis")
B=Super("George")
Print A.stuff$, B.stuff$
Print "A",A.id, A.Super("magic"), A.Super$("type$")
C=Super("John")
For C {
      Print "C", .id, .Super("magic"), .Super$("type$")
}
Print "Total objects:", A.Super("counter"), B.Super("counter"), C.Super("counter")
Rem 1: List   \\ list variables
Rem 2: Modules ? \\ list modules/functions in memory


More advanced. Now function Generator return Group (not lambda as previous example). Group now has a value member.

  Global typename$ ="hello there"
  Function Generator {
      \\ this is a temporary global variable.
      Global typename$   ' shadow any global typename$
      Set Read typename$ = "sometype1"   ' alter any global or make a new
      \\ a SuperClass is a special Group
      \\ but at creation time, copy definition in a class function
      \\ so to read typename$ must be global
      SuperClass A {
            Unique:
                 counter,
                 magic=random(100000000),
                 type$=typename$
            Public:
            Function Super {
                  For SuperClass {
                              =eval("."+letter$)
                  }                  
            }
            Function Super$ {
                  For SuperClass {
                              =eval$("."+letter$.) ' need a dot after last $, to get a weak reference.
                              \\ try without dot.   =eval$("."+letter$)
                  }                  
            }
      }
      M=A \\ make a M as an A
      \\ so now we extend M
      Group M {
            \\ interpreter intialize members automatic
            id, stuff$
            \\ we set a return Value with a parameter
            Value (what$) {
                  M=This
                  For SuperClass {
                        .counter++
                        M.id<=.counter
                  }
                  M.stuff$<=what$
                  \\ because M has a return value with a parameter
                  \\ we have to use Group() which find from name the object and return it
                  =Group(M)
            }
      }
      \\ see remark before
      =Group(M)
}
\\  Generator return a group only.
Global Super=Generator("myType2") ' check it without parameter
A=Super("Babis")
B=Super("George")

Print A.stuff$, B.stuff$
Print "A",A.id, A.Super("magic"), A.Super$("type$")
C=Super("John")
For C {
      Print "C", .id, .Super("magic"), .Super$("type$")
}
Print "Total objects:", A.Super("counter"), B.Super("counter"), C.Super("counter")
Rem 1: List   \\ list variables
Rem 2: Modules ? \\ list modules/functions in memory
Print typename$="hello there"This is a more advanced example. Code to increment counter is part of Value member in any Group, so we didn't use an Super as group, as in previous example.
Function Generator {
      \\ In 9.2> version we can Read  as global variable
      \\ which we define as Global (Global A make a new A if an old global A exit)
     '  Global typename$="sometype1"
     \\ We can use Set Read  which make a global and use as before newer versions.
     \\ Set  command send line to  CLI, using current stack.
     \\ in that line we can't use local variables, only global, but we can make new globals
     \\ or alter old globals
      \\ we can read optional using set read ? ...   or just  using = "firstvalue" as this:
      Set Read typename$ ="sometype1"

      \\ a SuperClass is a special Group
      \\ but at creation time, copy definition in a class function
      \\ so to read typename$ must be global
      SuperClass A {
            Unique:
                 counter,
                 magic=random(100000000),
                 type$=typename$
            Public:
            Function Super {
                  For SuperClass {
                              =eval("."+letter$)
                  }                  
            }
            Function Super$ {
                  For SuperClass {
                              =eval$("."+letter$.) ' need a dot after last $, to get a weak reference.
                              \\ try without dot.   =eval$("."+letter$)
                        
                  }                  
            }
      }
      = Lambda A (what$)->{
            M=A
            Group M {
                  id, stuff$
                  Class:
                        \\ if we copy M, then anything as CLASS: can't copied.
                        Module Add2counter {
                              For SuperClass {
                                    .counter++
                              }
                        }
            }
            M.Add2counter
            M.id=M.Super("counter")
            M.stuff$=what$
            =M
      }
}
\\ we can make global the "Super" lambda
\\ Super has a closure, the Superclass.
Global Super=Generator() \\ we can use =Generator() to get default value for typename
A=Super("Babis")
B=Super("George")
Print A.stuff$, B.stuff$
Print "A",A.id, A.Super("magic"), A.Super$("type$")
C=Super("John")
For C {
      Print "C", .id, .Super("magic"), .Super$("type$")
}
Print "Total objects:", A.Super("counter"), B.Super("counter"), C.Super("counter")
Rem 1: List   \\ list variables
Rem 2: Modules ? \\ list modules/functions in memory

So here we see something else. How to use a virtual module (method). There is no virtual keyword for M2000, but see the code below. For remind, any module take parent stack for values. When we call something we pass arguments in stack for values. When we call member printdata we call private member super.printdata (the prefix super is as chosen, can be anything, or then name can be anything). M2000 except for user Events never check signatures for parameters. If there are no appropriate Read commands, then we get error, either if we require something to read, or we provide something in wrong type.
So calling member .printdata we pass a number in stack for values, and that stack passed to .super.printdata. (X) is a sugar code for Read X (a line inserted automatic by interpreter, we can see that when we watch the "colored" code running in form Control, opened using Test command)
Later we simulate a Class function (M2000 has classes as group factories), with a lambda function. We need lambda to make a closure for SuperClass Alfa.
Superclass alfa is a special group. Has no members, and has a pointer to a nameless group, and that is the superclasss pointer which used by "Derived" classes


Superclass alfa {
      name$="unkown"
Private:
      module super.printdata (X){
            Print "name:"; .name$
            Print "code:"; X
      }
Public:
      \\ this is a virtual module.
      module printdata {
            .super.printdata
      }
}
\\ simulate Class function
Global N=Lambda alfa (noemptyname$) -> {
      if noemptyname$="" then error "no name given"
      a=alfa
      a.name$=noemptyname$
      =group(a)
}
Beta =N("Babis")
Beta.printdata 999
Group Beta {
      town$="Preveza"
      module printdata {
            Print "town:";.town$
            .super.printdata
      }
}
Beta.printdata 1000
Delta=N("John")
Delta.printdata 1001


 Another example, with a group with two superclasses, one for top group and one for inner group. So we can change inner group superclass. And thats all for mastering Groups in M2000.

 
\\ double super class

Superclass A {
      unique:
      counter
}
Superclass B1 {
      unique:
      counter
}
Superclass B2 {
      unique:
      counter
}
\\ We can make a group Alfa with a member, another group Beta
\\ Group Beta can't see parent group, but can see own member groups
\\ Group Alfa can see everything in nested groups, in any level,
\\ but can't see inside modules/functions/operator/value/set
Group Alfa {
      Group Beta { }
}
Alfa=A
Alfa.Beta=B1
\\ we make 3 groups for marshaling counters
\\ each group get a superclass
Marshal1=A
Marshal2=B1
Marshal3=B2
\\ Now we want to add functionallity
\\ Inc module to add 1 to counter
\\ a Value function to return counter
\\ Without Value a group return a copy
\\ If a group has a value then we can get copy using Group(nameofgroup)
\\ just delete Group Marshal1 and remove Rem when we make Marshal1 using a class function
Group Marshal1 {
      Module Inc {
            For SuperClass {.counter++}
      }
      Value {
            For SuperClass {=.counter}
      }
}
Class AnyMarshal {
      Module Inc {
            For SuperClass {.counter++}
      }
      Value {
            For SuperClass {=.counter}
      }
}
\\ here we merge groups
Rem : Marshal1=AnyMarshal()
Marshal2=AnyMarshal()
Marshal3=AnyMarshal()

\\ So now we see counters (three zero)
Print Marshal1, Marshal2, Marshal3 \\ 0, 0, 0
\\ Now we prepare Alfa and Alfa.Beta groups
Group Alfa {
      Group Beta {
            Function SuperClass.Counter {
                  For SuperClass {
                        =.counter
                  }           
            }      
      }
      Module PrintData {
            For SuperClass {
                  Print .counter, This.Beta.SuperClass.Counter()
            }
      }
}
\\ some marshaling to counters
Marshal1.inc
Marshal2.inc
Marshal2.inc
Marshal3.inc
\\ lets print results
Print Marshal1, Marshal2, Marshal3 \\ 1   2   1
\\ Calling Alfa.PrintData
Alfa.PrintData  \\ 1   2
\\ Merging a group in a group make a change to superclass pointer inside group
Alfa.Beta=B2 \\ change supeclass
Alfa.PrintData  \\ 1   1
For i=1 to 10 : Marshal3.inc : Next i
Alfa.PrintData  \\ 1   11
Alfa.Beta=B1 \\ change supeclass
Alfa.PrintData  \\ 1   2
Epsilon=Alfa
Print Valid(@alfa as epsilon), Valid(@alfa.beta as epsilon.beta) \\ -1   -1
Epsilon.PrintData \\ 1 2
Alfa.Beta=B2 \\ change supeclass
Alfa.PrintData  \\ 1   11
Epsilon.PrintData \\ 1 2
\\ validation being for top group superclass and all members if are same
\\ but not for inner superclasses. This maybe change in later revisions of language.
Print Valid(@alfa as epsilon), Valid(@alfa.beta as epsilon.beta) \\ -1  0
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 9 του διερμηνευτή της γλώσσας Μ2000.


Νέα Έκδοση

Η αναθεώρηση 45 της έκδοσης 8.9, περιέχεται στην έκδοση 9. Η έκδοση άλλαξε γιατί στη τελευταία αναθεώρηση άλλαξε μια "συμπεριφορά" του διερμηνευτή. Η ανάθεση τιμής με το <= γίνεται για γενικές (και σε ορισμένες περιπτώσεις σε μεγαβλητές ομάδων), αυτό δεν άλλαξε. Αυτό που άλλαξε είναι ότι αν υπάρχει μια τοπική Χ και δώσουμε το Χ<=10 ενώ δεν υπάρχει γενική Χ δεν θα βγει λάθος (όπως έβγαινε σε <9 εκδόσεις). Αν δεν υπάρχει τοπική Χ και δεν υπάρχει γενική Χ τότε το Χ<=10 δίνει λάθος. Οι γενικές ορίζονται ή στη γραμμή εντολών πχ Χ=10 ή οπουδήποτε στο κώδικα (και είναι για προσωρινή χρήση) με τον προσδιορισμό Γενική (Global), πχ Γενική Χ=10.

Περισσότερο μας ενδιαφέρει αυτή η αλλαγή της συμπεριφοράς του διερμηνευτή στο παρακάτω πρόβλημα. Η λάμδα συνάρτηση περιμένει με αναφορά ένα αντικείμενο ομάδα και θέλει να αλλάξει τιμή στην Χ. Αν η συνάρτηση τρέξει μέσα σε τμήμα ή συνάρτηση μιας ομάδας, ας λέμε μέσα σε ομάδα, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα με το <=, ενώ αν αυτή τρέξει έξω από ομάδα, θα χρειαζόταν το = και όχι το <=. Τώρα με την αλλαγή δεν υπάρχει θέμα!

Αυτή η αλλαγή αλλάζει μεν την συμπεριφορά του διερμηνευτή, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα πρόγραμμα που να αλλάξει το αποτέλεσμά του από αυτήν την αλλαγή. Κύρια γιατί το διαφορετικό που φέρνει δεν αλλάζει το αποτέλεσμα αν όντως όπου χρησιμοποιούμε το <= έχουμε γενική ή μεταβλητή ομάδας (μέσα σε ομάδα).
Στους ορισμούς όπως το Group K { x=10 } δεν θα βάζαμε το <= έτσι και αλλιώς. Εκεί που παίζει είναι στην αλλαγή τιμής της Μ.χ το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στο Alfa.CheckMe όπου περνάει το Κ ως &Κ στην λάμδα συνάρτηση .Ν() (εκεί ακριβώς στο .Ν() έχουμε συνάρτηση του Αλφα, θα μπορούσε να ήταν Αυτό.Ν(&Κ))
Παρακάτω εξάγουμε αντίγραφο της Alfa.N στην Ζ. Οι λάμδα συναρτήσεις είναι πολίτες πρώτης κατηγορίας, είναι αντικείμενα, και μπορούν να μετακινηθούν οπουδήποτε, με αντιγραφή (αν έχουν κλεισίματα με δείκτες τότε αυτά θα περάσουν ως δείκτες, πχ πίνακα με δείκτη, έτσι όλα τα αντίγραφα θα βλέπουν τον ίδιο πίνακα). Στη Ζ όμως δεν μπορούμε να βάλουμε άλλου τύπου αντικείμενο.

Η Μ2000 έχει μεν dynamic τύπο μεταβλητών, αλλά συνάμα και strong, δεν αλλάζουν τύπο μετά. Υπάρχουν τύποι που είναι "αποθήκες", όπως ο Πίνακας, ο οποίος μπορεί στις θέσεις του να έχει οτιδήποτε, και το όνομά του δηλώνει μόνο τον τρόπο ανάγνωσης (μπορούμε να συνδέσουμε άλλο όνομα για να αλλάξουμε την ανάγνωση).

Dim A(10)=1
Link A() to A$()
A$(5)="Hello There"
Print A(5) ' 0
Print Type$(A(5)) ' String
Print A() ' 1 1 1 1 Hello There 1 1 1 1 1Μια λάμδα συνάρτηση γράφεται έτσι
Η πιο απλή μορφή: Λάμδα ->0
Η πιο σύνθετη μορφή περιλαμβάνει έναν αριθμό κλεισιμάτων (αντιγράφονται στο αντικείμενο της λάμδα, τα Κ, Λ, Μ και μένουν εκεί για πάντα, και μπορούν να αλλαχτούν οι τιμές τους), και μια λίστα παραμέτρων. Η λίστα μπορεί να γραφτεί με την Διάβασε Α, Β, Γ μέσα στο κώδικα της συνάρτηση. Ο αριθμός κλεισιμάτων και παραμέτρων δεν είναι τρία όπως στο παράδειγμα αλλά οποιοσδήποτε (δεν υπάρχει όριο). Μπορούμε ως κλείσιμο να έχουμε άλλες λάμδα.

Η επιστροφή τιμής γίνεται με το =, και μπορούμε να το έχουμε όπου θέλουμε ή να μην το έχουμε καθόλου. Αν θέλουμε να καλέσουμε τη λάμδα ως διαδικασία (ως τμήμα δηλαδή) τότε μπορούμε να την καλέσουμε με την Κάλεσε και το όνομά της. Αν θέλουμε μπορούμε να δηλώσουμε εξ αρχής το με το Κάλεσε Κενή να μην λάβουμε υπόψιν την επιστροφή διαφορετικά μη μηδενική τιμή επιστροφής θεωρείται λάθος! Αν δεν βάλουμε =, δηλαδή επιστροφή τιμής, η μηδενική τιμή θα είναι οκ για κλήση της λάμδα ως διαδικασία (ως τμήμα)
Λάμδα Κ, Λ, Μ (Α,Β, Γ) -> {

}

Αν θέλουμε η λάμδα να γυρίζει αλφαριθμητικό τότε θα έχει το $
Λάμδα$ Κ, Λ, Μ (Α,Β, Γ) -> {

}

Μια λάμδα μπορούμε να την περάσουμε άμεσα ως όρισμα σε συνάρτηση ή τμήμα, χωρίς να τη γράψουμε σε μια μεταβλητή τύπου λάμδα. Όταν το όρισμα τροφοδοτήση την παράμετρο που θέλουμε τότε αυτή θα γίνει μια λάμδα συνάρτηση για χρήση (αν έχει κάτι άλλο, και όχι λάμδα, ή δεν είναι νέα, τότε θα βγει λάθος).


Και εδώ είναι το πρόγραμμα με την λάμδα συνάρτηση:

Group Alfa {
      N=Lambda->0
      x=30
      Module CheckMe {
            Group K {
                  x=10
            }
            Call .N(&K)
            Print K.x
      }
}
Alfa.N=lambda (&M) ->{
      M.x<=500
      list
}
Alfa.CheckMe
Z=Alfa.N
Call Z(Alfa)
Print Alfa.X


Με μέλος της Alfa αλφαριθμητικό:

Group Alfa {
      N=Lambda->0
      a$="hello"
      Module CheckMe {
            Group K {
                  a$="bye"
            }
            Call .N(&K)
            Print K.a$
      }
}


Alfa.N=lambda (&M) ->{
      M.a$<="hello there"
      list
}


Alfa.CheckMe
Z=Alfa.N
Call Z(Alfa)
Print Alfa.a$ Με μέλος της Alfa αλφαριθμητικό και λάμδα αλφαριθμητικό (αν και εδώ δεν γυρνάμε αλφαριθμητικό αλλά τρέχουμε την λάμδα ως τμήμα - ή διαδικασία σε άλλες γλώσσες).

Group Alfa {
      N$=Lambda$->""
      a$="hello"
      Module CheckMe {
            Group K {
                  a$="bye"
            }
            Call .N$(&K)
            Print K.a$
      }
}


Alfa.N$=lambda$ (&M) ->{
      M.a$<="hello there"
      list
}


Alfa.CheckMe
Z$=Alfa.N$
Call Z$(Alfa)
Print Alfa.a$Και μια διαφορά σε σχέση με τους πίνακες (με παρενθέσεις, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν παρενθέσεις, αλλά δείκτη σε αυτούς). Στους πίνακες δεν χρησιμοποιούμε το <=, αλλά πάντα το =.


Group Alfa {
      N=Lambda->0
      Dim x$(10)="30"
      Module CheckMe {
            Group K {
                  Dim x$(10)="10"
            }
            Call .N(&K)
            Print K.x$(0)
      }
}


Alfa.N=lambda (&M) ->{
      M.x$(0)="500"
      list
}


Alfa.CheckMe
Z=Alfa.N
Call Z(Alfa)
Print Alfa.X$(0)Ενώ εδώ είναι η άλλη περίπτωση με πίνακα με δείκτη, οπότε θέλουμε το <=. Οι πίνακες σε παρενθέσεις χωρίς όνομα λέγονται αυτόματοι πίνακες. Ο (,) είναι ο κενός πίνακας, ενώ το  (1,) είναι ο πίνακας με ένα στοιχείο, το ίδιο είναι και αυτός ((,),) αλλά έχει στο πρώτο στοιχείο έναν κενό πίνακα. Το ((1,2),(3,4)) είναι ένας πίνακας με δυο στοιχεία και κάθε στοιχείο είναι ένας πίνακας με δύο στοιχεία.Αν Α=(1,2,3) τότε το Α+=10 θα κάνει τον πίνακα να έχει τα 11,12,13, και μπορούμε να δούμε τα στοιχεία με την Πίνακας(), πχ Πίνακας(Α, 0) δίνει το 11. Επίσης μπορούμε να ενώσουμε ένα όνομα με παρενθέσεις πχ με το Ένωσε Α στο Α() θα έχουμε το Α(0) που θα δείχνει το 11 και θα μπορούμε να το αλλάζουμε Α(0)+=10 στο 21 (χωρίς να πειράζουμε άλλα στοιχεία). Επιστροφή στον Α εκτός με την χρήση του ονόματος που ενώσαμε γίνεται και με την Επιστοφή: Επιστροφή Α, 0:=500, 2:=1000  (μπορούμε να βάζουμε έναν αριθμό στοιχείων αρκεί να δίνουμε το κλειδί κάθε φορά).

Group Alfa {
      N=Lambda->0
      x=(6,7,8,9,10)
      Module CheckMe {
            Group K {
                  x=(1,2,3,4,5)
            }
            Call .N(&K)
            Print K.x
      }
}


Alfa.N=lambda (&M) ->{
      M.x<=(501,502, 503, 504, 505)
      list
}


Alfa.CheckMe
Z=Alfa.N
Call Z(Alfa)
Print Alfa.X
Σημείωση:

Όλα τα παραδείγματα τρέχουν σε ένα τμήμα που ανοίγουμε στον διερμηνευτή της Μ2000. Ο διερμηνευτής είναι πρόγραμμα εκτέλεσης - και περιβάλλον συνάμα. 
 • Μπορεί να εκτελεί αρχείο που περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον τμήμα και μια εντολή (το όνομα του τμήματος εκκίνησης), καθώς και την εντολή Τέλος. Μέσα στο τμήμα αν θέλουμε να φανεί η κονσόλα δίνουμε την εντολή Άναψε. Μπορεί να τρέχουμε προγράμματα χωρίς διεπαφή, ή να ανοίγουμε παράθυρα (φόρμες που φτιάχνουμε με κώδικα της Μ2000),
 • Μπορούμε να τρέξουμε τον διερμηνευτή και να μπούμε στη γραμμή εντολών του διερμηνευτή. Εκεί γράφουμε το Σ Α ή edit A και ανοίγει ο ενσωματωμένος διερμηνευτής και αντιγράφουμε ένα από τα προγράμματα. Με Esc γυρνάμε στη γραμμή εντολών και γράφουμε A και πατάμε enter και τρέχει το πρόγραμμα. Μπορούμε να το τρέξουμε με Δοκιμή A ή Test A, και να εκτελούμε γραμμή - γραμμή το κώδικα. Σημαντικές εντολές από την γραμμή εντολών της Μ2000 είναι τα Φόρτωσε/Σώσε (χωρίς "" τα ονόματα), Σ ή Συγγραφή, Λίστα, Τμήματα (φορτωμένα και στο δίσκο), Τμήματα ? (μόνο τα φορτωμένα), Νέο, Καθαρό (σβήνει όλες τις μεταβλητές), Άδειασε (σβήνει τον τρέχοντα σωρό τιμών, από εκεί που παίρνει η  Διαβάσε), Αρχή.