Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Αναθεώρηση 12 (έκδοση 8,2)

Προσθήκη στη γλώσσα για τους πίνακες ακεραίων και αλφαριθμητικών:
Μπορούμε να βάλουμε πίνακα στη θέση στοιχείου:


Dim a$(10)="No"
Dim b$(5)="Yes"
a$(0)=b$()
Print a$(0)(0) \\ Yes
a$(0)(1)="Hello"
Print a$(0)(1), a$(1) \\ Hello No

Dim a%(10)
a%(0)=function({{=10,11,12,13,14,15,16}})
Print a%(0)(3) \\13
a%(0)(3)+=1000
Print a%(0)(3) \\1013

Για πραγματικούς λειτουργούσε και στην αναθεώρηση 11

Dim a(10)
a(0)=function({{=10,11,12,13,14,15,16}})
Print a(0)(3) \\13
a(0)(3)+=1000
Print a(0)(3) \\1013
 

Στη Μ2000 όταν επιστρέφουμε δυο ή περισσότερες τιμές σε συνάρτηση τότε αυτές γράφονται σε πίνακα και επιστρέφει ο πίνακας. Η συνάρτηση function() δέχεται σαν όρισμα όνομα συνάρτησης και χωριστά τις παραμέτρους, ή ανώνυμη συνάρτηση. Μια ανώνυμη συνάρτηση είναι ένα αλφαριθμητικό με πρώτο χαρακτήρα μια αγκύλη. Τα αλφαριθμητικά στη Μ2000 μπαίνουν ή με διπλό εισαγωγικό αρχή και τέλος ή με αγκύλες { }. Εδώ η πρώτη αγκύλη δηλώνει ότι ακολουθεί αλφαριθμητικό, και η δεύτερη δηλώνει ότι έχει συνάρτηση (αυτό το καταλαβαίνει η function() ή συνάρτηση()). Μέσα στις διπλές αγκύλες έχουμε μόνο το = στην αρχή της εντολής (σημαίνει επιστροφή τιμής) και ακολουθούν εκφράσεις -εδώ αριθμοί- χωρισμένοι με κόμματα. Υπάρχει και η function$() για να επιστρέφει αλφαριθμητικά.

Έχει ενημερωθεί το git και το dropbox.