Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Αναθεώρηση 52 (Έκδοση 9.0)

Σε αυτή την αναθεώρηση έγινε αρκετή δουλειά για να μπουν οι αριθμοί τύπου Decimal με 29 ψηφία και κινητή υποδιαστολή.

 
Τοπικό 1033
Α=123123123213123213@
Τύπωσε Α, Α*2, Α*15
Τύπωσε Τύπος$(Α) \\ Decimal
Για ι= 123123123213123213@ έως 123123123213123213@+10 {
      Τύπωσε ι
}
\\ και οι ακέραιοι μπορούν να γίνουν
Α%=64563423412343@/2
Τύπωσε Α%, "???"
Α%=11@/2
Τύπωσε Α% ' δίνει 6  γιατί το 5.5 το κάνει 6
Α%=-11@/2
Τύπωσε Α% ' δίνει -6  γιατί το -5.5 το κάνει -6
Τύπωσε Τύπος$(Α%) ' decimal


Επιπλέον έχουμε νέο Demo με τα Vectors σε παράθυρο και με νήματα, άλλο να αλλάζει τις τιμές και άλλο να προβάλει την εικόνα.

Στο βίντεο είναι από δεύτερη οθόνη σε Linux, όπου παράλληλα τρέχουν σε VirtualBox τα Windows 7 και τρέχει το ίδιο πρόγραμμα στα 7 και στο Linux. Δείτε ότι τα παράθυρα που φτιάχνει η Μ2000 είναι ίδια και στα δυο λειτουργικά. Αυτό ισχύει και σε κάθε λειτουργικό που τρέχει, από Xp έως και 10, καθώς και με το Wine 1.8 σε Linux.

Demo1Rem : Thread.plan sequential
\\ we can set Thread.plan before any thread created
Rem :
Thread.plan concurrent
\\ concurrent execute one by one statements
\\ except those in { }
\\ also from Revision 52 Part {} as variable works fine with it
local counter1, counter2
  Title "3D Graphics", 0 ' 0  to hide console
Set FAST !
\\ by api
Structure VecType {
          x As Double
          y As Double
          z As Double
}
\\ Program
Structure Variables {
      vRot1 As VecType
      vRot2 As VecType
      vRot3 As VecType
      vRot4 As VecType
      vBase As VecType
      vAxis As VecType
}
Buffer Clear Var As Variables
\\ utility function
VecAdr=Lambda Var (a$) -> {
      =Var(0,a$)
}
VecOff=Lambda Var, VecType (a$, b$) -> {
      =Var(0, a$, VecType(b$)!)
}
Class cLine {
      X1, Y1, X2, Y2, color
      Module Render {
            ' read Number from stack
            z=Round(Number,4)
            z1=Round(Number, 4)
            If z>=z1 Then {
                  Move .X1, .Y1
                  Width 3 {Draw to .X2, .Y2, .color}
                  Circle Fill #aa33cc, z/40+200
            } Else {
                  Move .X2, .Y2
                  Circle Fill #aa33cc, z/40+200
                  Width 3 {Draw to .X1, .Y1, .color}
            }
      }
Class:
      Module cLine (.color){
            If Match("NNNN") Then Read .X1, .Y1, .X2, .Y2
      }     
}

\\ find address
vBase=VecAdr("vBase")
vBase.x=VecOff("vBase","x")
vBase.y=VecOff("vBase","y")
vBase.z=VecOff("vBase","z")
vRot1=VecAdr("vRot1")
vRot1.x=VecOff("vRot1","x")
vRot1.y=VecOff("vRot1","y")
vRot1.z=VecOff("vRot1","z")
vRot2=VecAdr("vRot2")
vRot2.x=VecOff("vRot2","x")
vRot2.y=VecOff("vRot2","y")
vRot2.z=VecOff("vRot2","z")
vRot3=VecAdr("vRot3")
vRot3.x=VecOff("vRot3","x")
vRot3.y=VecOff("vRot3","y")
vRot3.z=VecOff("vRot3","z")
vRot4=VecAdr("vRot4")
vRot4.x=VecOff("vRot4","x")
vRot4.y=VecOff("vRot4","y")
vRot4.z=VecOff("vRot4","z")
vAxis=VecAdr("vAxis")

Form 80,40
Refresh 300
Declare Alfa Form
With Alfa, "Title", "Demo1"
\\ a string to hold static background
screen$=""
disp=False
Inventory Depth
aLine=Each(Depth)
once=False
Thread {
      part {
                  Method Math, "RotVectMult", 4, vRot1, vAxis, vRot1, dAngle
                  Push Eval(Var, vBase.y As double), Eval(Var, vBase.x As double)
                  \\ x is in top, y is after x
                  Over 2, 2 \\  copy two times from second, so double two top
                  Push Eval(Var, vRot4.x As double)+Number : Over 1, 2 \\ copy 2 times top only
                        Read Line1.X1, Line2.X1, Line3.X1
                        Push Eval(Var, vRot4.y As double)+Number : Over 1, 2
                        Read Line1.Y1, Line2.Y1, Line3.Y1
                        Over 2, 4 \\ now original 2 values copied 4 times
                        Line1.X2 = Eval(Var, vRot1.x As double)+Number
                        Line1.Y2 = Eval(Var, vRot1.y As double)+Number
                        Line2.X2 = Eval(Var, vRot2.x As double)+Number
                        Line2.Y2 = Eval(Var, vRot2.y As double)+Number
                        Line3.X2 = Eval(Var, vRot3.x As double)+Number
                        Line3.Y2 = Eval(Var, vRot3.y As double)+Number
                        DepthSort()
                        counter1++
      }  As once
} As Compute
Group All$ {
Private:
      Dim Base 1, A$(3)
Public:
      n=1
      Set (.n) {
            read .A$(.n)
      }
      Value {
            =.A$(.n)
      }
}
Layer Alfa {
      Window 12, 10000, 8000;
      Form 40, 20
      Line1=cline(#0000FF, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2, scale.y/2-2220 )
      Line2=cline(#FF0000, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2-2340, scale.y/2-60 )
      Line3=cline(#00FF00, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2-780, scale.y/2-1200 )
      All$(1)=Weak$(Line1.Render)
      All$(2)=Weak$(Line2.Render)
      All$(3)=Weak$(Line3.Render)
      Declare Math Math
      Method Math, "Vector", vBase,scale.x/2-1500, scale.y/2+1500, 1500 '  -1000
      Method Math, "Vector", vRot1, Line1.X2, Line1.Y2, -1000
      Method Math, "Vector", vRot2, Line2.X2, Line2.Y2, -1200
      Method Math, "Vector", vRot3, Line3.X2, Line3.Y2, 1700
      Method Math, "Vector", vRot4, Line1.X1, Line1.Y1, 0
      Method Math,  "VecDiffMult", 4, vRot1, vBase, vRot1
      Inventory Depth=Eval(Var, vRot1.z As double):=1, Eval(Var, vRot2.z As double):=2, Eval(Var, vRot3.z As double):=3
      Sort Depth As number
      Method Math, "Vector", vAxis, -.8, 1.6, .3
      Method Math, "UnitVect", vAxis
      Rad2Deg =Lambda pidivby180=pi/180 (RadAngle)->RadAngle / pidivby180
      dAngle =5
      Pen 0
      Cls 7
      Gradient 11, 13
      Move 0,0
      Cursor 0, Height-1
      Cls 7, Height-1
      Copy scale.x, scale.y to screen$
      Cursor 0,Height
      together=False
      ok1=true
      Thread {
            ok1~
      } as mm interval 1000/25
      tm=0
      Thread {
            static internal=1
            Refresh 0
            Move 0,0
            Copy 0,0 use screen$
            Part {
                  tm=timecount
            } as ok1
                  Print @(3,3); Round(tm,2)
                  Cursor 0,height-1

            Part {
                       Part {
                        aLine=Each(Depth)
                        push Eval(Var, vRot4.z As double) : Over 1, 2
                        while aline {
                                    All.n=eval(aLine)
                                    Call All$, Val(eval$(Depth, aLine^))
                        }
                        counter2++
                        } As disp
                   Print Part $(5,Width/4), counter1, counter2,internal, $(7),Str$(Now , "hh:mm:ss" )
                   Refresh ' execute together
            }  As together
            internal++
            Profiler
      } As PlayThis
}
\\ we set vatiables outside threads
State=False
blinking=False
Thread {
       If state Then disp~
} As blink
Thread blink Hold
ExitNow=False
Function Alfa.Unload {
      ExitNow=True
      threads erase
}
Function Alfa.Click {
                  State~
                  If State Then {
                         Thread compute Hold
                         Thread blink interval 1000/4
                         Thread blink Restart
                         blinking=true
                  } Else {
                        disp=False
                        If blinking Then Thread blink Hold : blinking~
                        Thread compute Restart
                  }
}
Thread PlayThis interval 1000/60
Thread compute interval 20
Wait 200
Method Alfa, "Show"
\\ Chane Task.Main with Every
\\ Task.Main is a Thread
\\ ExitNow needed If we have Every in place of Task.Main
Task.Main 50 {
\\      If counter1>1000 Then Threads Erase : Exit
      If ExitNow Then Exit
}
Threads Erase
Wait 100 \ some delay here
Method Alfa, "CloseNow"
Declare Alfa Nothing
Declare Math Nothing
Print counter1, counter2
Sub DepthSort()
             Inventory Queue Depth ' clear Depth, Then make keys As numbers
             Append Depth, Eval(Var, vRot1.z As double):=1, Eval(Var, vRot2.z As double):=2, Eval(Var, vRot3.z As double):=3
             Sort Depth As number
End SubThe above code using pointers to groups, change statements with Yellow color. Group All$ change with an array All(). So we make All() array to hold pointers to lines. With green color is the statement to use GDI+ for antialiasing on lines, polygons, curves etc.smooth on
Rem : 
Thread.plan sequential
\\ we can set Thread.plan before any thread created
Rem :  Thread.plan concurrent
\\ concurrent execute one by one statements
\\ except those in { }
\\ also from Revision 52 Part {} as variable works fine with it
local counter1, counter2
  Title "", 0 ' 0  to hide console
Set FAST !
\\ by api
Structure VecType {
          x As Double
          y As Double
          z As Double
}
\\ Program
Structure Variables {
      vRot1 As VecType
      vRot2 As VecType
      vRot3 As VecType
      vRot4 As VecType
      vBase As VecType
      vAxis As VecType
}
Buffer Clear Var As Variables
\\ utility function
VecAdr=Lambda Var (a$) -> {
      =Var(0,a$)
}
VecOff=Lambda Var, VecType (a$, b$) -> {
      =Var(0, a$, VecType(b$)!)
}
Class cLine {
      X1, Y1, X2, Y2, color
      Module Render {
            ' read Number from stack
            z=Round(Number,4)
            z1=Round(Number, 4)
            If z>=z1 Then {
                  Move .X1, .Y1
                  Width 3 {Draw to .X2, .Y2, .color}
                  Circle Fill #aa33cc, z/40+200
            } Else {
                  Move .X2, .Y2
                  Circle Fill #aa33cc, z/40+200
                  Width 3 {Draw to .X1, .Y1, .color}
            }
      }
Class:
      Module cLine (.color){
            If Match("NNNN") Then Read .X1, .Y1, .X2, .Y2
      }    
}

\\ find address
vBase=VecAdr("vBase")
vBase.x=VecOff("vBase","x")
vBase.y=VecOff("vBase","y")
vBase.z=VecOff("vBase","z")
vRot1=VecAdr("vRot1")
vRot1.x=VecOff("vRot1","x")
vRot1.y=VecOff("vRot1","y")
vRot1.z=VecOff("vRot1","z")
vRot2=VecAdr("vRot2")
vRot2.x=VecOff("vRot2","x")
vRot2.y=VecOff("vRot2","y")
vRot2.z=VecOff("vRot2","z")
vRot3=VecAdr("vRot3")
vRot3.x=VecOff("vRot3","x")
vRot3.y=VecOff("vRot3","y")
vRot3.z=VecOff("vRot3","z")
vRot4=VecAdr("vRot4")
vRot4.x=VecOff("vRot4","x")
vRot4.y=VecOff("vRot4","y")
vRot4.z=VecOff("vRot4","z")
vAxis=VecAdr("vAxis")

Form 80,40
Refresh 300
Declare Alfa Form
With Alfa, "Title", "Demo1"
\\ a string to hold static background
screen$=""
disp=False
Inventory Depth
aLine=Each(Depth)
once=False
Function DepthSort() {
                   Inventory Queue Depth ' clear Depth, Then make keys As numbers
                   Append Depth, Eval(Var, vRot1.z As double):=1, Eval(Var, vRot2.z As double):=2, Eval(Var, vRot3.z As double):=3
                   Sort Depth As number
}
Thread {
      part {
                  Method Math, "RotVectMult", 4, vRot1, vAxis, vRot1, dAngle
                  Push Eval(Var, vBase.y As double), Eval(Var, vBase.x As double)
                  \\ x is in top, y is after x
                  Over 2, 2 \\  copy two times from second, so double two top
                  Push Eval(Var, vRot4.x As double)+Number : Over 1, 2 \\ copy 2 times top only
                        Read Line1.X1, Line2.X1, Line3.X1
                        Push Eval(Var, vRot4.y As double)+Number : Over 1, 2
                        Read Line1.Y1, Line2.Y1, Line3.Y1
                        Over 2, 4 \\ now original 2 values copied 4 times
                        Line1.X2 = Eval(Var, vRot1.x As double)+Number
                        Line1.Y2 = Eval(Var, vRot1.y As double)+Number
                        Line2.X2 = Eval(Var, vRot2.x As double)+Number
                        Line2.Y2 = Eval(Var, vRot2.y As double)+Number
                        Line3.X2 = Eval(Var, vRot3.x As double)+Number
                        Line3.Y2 = Eval(Var, vRot3.y As double)+Number
                        call local depthsort()
                        counter1++
      }  As once
} As Compute
dim All(1 to 3)
Layer Alfa {
      Window 12, 10000, 8000;
      Form 40, 20
      Line1=cline(#0000FF, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2, scale.y/2-2220 )
      Line2=cline(#FF0000, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2-2340, scale.y/2-60 )
      Line3=cline(#00FF00, scale.x/2, scale.y/2, scale.x/2-780, scale.y/2-1200 )
      All(1)->Line1
      All(2)->line2
      All(3)->line3

      Declare Math Math
      Method Math, "Vector", vBase,scale.x/2-1500, scale.y/2+1500, 1500 '  -1000
      Method Math, "Vector", vRot1, Line1.X2, Line1.Y2, -1000
      Method Math, "Vector", vRot2, Line2.X2, Line2.Y2, -1200
      Method Math, "Vector", vRot3, Line3.X2, Line3.Y2, 1700
      Method Math, "Vector", vRot4, Line1.X1, Line1.Y1, 0
      Method Math,  "VecDiffMult", 4, vRot1, vBase, vRot1
      Inventory Depth=Eval(Var, vRot1.z As double):=1, Eval(Var, vRot2.z As double):=2, Eval(Var, vRot3.z As double):=3
      Sort Depth As number
      Method Math, "Vector", vAxis, -.8, 1.6, .3
      Method Math, "UnitVect", vAxis
      Rad2Deg =Lambda pidivby180=pi/180 (RadAngle)->RadAngle / pidivby180
      dAngle =5
      Pen 0
      Cls 7
      Gradient 11, 13
      Move 0,0
      Cursor 0, Height-1
      Cls 7, Height-1
      Copy scale.x, scale.y to screen$
      Cursor 0,Height
      together=False
      ok1=true
      Thread {
            ok1~
      } as mm interval 1000/25
      tm=0
      Thread {
            static internal=1
            Refresh 0
            Move 0,0
            Copy 0,0 use screen$
            Part {
                  tm=timecount
            } as ok1
                  Print @(3,3); Round(tm,2)
                  Cursor 0,height-1

            Part {
                       Part {
                        aLine=Each(Depth)
                        push  Eval(Var, vRot4.z As double) : Over 1, 2
                        while aline {
                                    pp=all(eval(aLine))
                                    pp=>render  Val(eval$(Depth, aLine^))

                        }
                        counter2++
                        } As disp
                   Print Part $(5,Width/4), counter1, counter2,internal, $(7),Str$(Now , "hh:mm:ss" )
                  Refresh ' execute together
            }  As together
            internal++
            Profiler
      } As PlayThis
}
\\ we set vatiables outside threads
State=False
blinking=False
Thread {
       If state Then disp~
 } As blink
Thread blink Hold
ExitNow=False
Function Alfa.Unload {
      ExitNow=True
      threads erase
}
Function Alfa.Click {
                  State~
                  If State Then {
                         Thread compute Hold
                         Thread blink interval 1000/4
                         Thread blink Restart
                         blinking=true
                  } Else {
                        disp=False
                        If blinking Then Thread blink  Hold : blinking~
                        Thread compute Restart
                  }
}
Thread PlayThis interval 1000/60
Thread compute interval 20
Wait 200
Method Alfa, "Show"
\\ Change Task.Main with Every
\\ Task.Main is a Thread
\\ ExitNow needed If we have Every in place of Task.Main
Task.Main 50 {
\\      If counter1>1000 Then Threads Erase : Exit
      If ExitNow Then Exit
}
Threads Erase
Wait 100  \ some delay here
Method Alfa, "CloseNow"
Declare Alfa Nothing
Declare Math Nothing
Print counter1, counter2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου