Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 210 - Προσθήκες

Πρόσθεσα μερικά μηνύματα για τα μενού που φτιάχνουμε πάνω στο Combobox.
Θέλουμε να αλλάζει το μενού Edit όταν έχουμε επιλέξει κάτι στο κείμενο.
Επιπλέον έβαλα και μετακίνηση παραγράφων με προσθήκη ή αφαίρεση κενών στα αριστερά (left indentation). Κανονικά χωρίς το μενού δούλευε, αλλά το μενού κλέβει το TAB και έτσι δεν παίζει στο κείμενο.
Πρόσθεσα επίσης μια ιδιότητα στο μενού την MenuGroup ώστε με τα βελάκια να αλλάζουμε μενού όπως στα κανονικά μενού.

Στη φωτογραφία φαίνεται στο μαύρο μενού, ο αριθμός γραμμής. 34533. Είναι κώδικας της VB6 χρωματισμένος. Πάνω δεξιά είναι το εικονίδιο με το πρόγραμμα Note1.gsb
Άνοιξα το Notepad και το άφησα μέσα και βγήκε αμέσως ο κώδικας!

Στο παράθυρο κάτω αριστερά είναι το όνομά μου με περισπωμένες! Μπαίνουν ως χαρακτήρες πάνω σε χαρακτήρες. Ο διορθωτής δεν έχει πρόβλημα με τα Diacritical και για να μπει είναι εύκολο, απλά πρώτα γράφουμε το ω και μετά πατάμε Alt και όσο είναι πατημένο διαδοχικά το + το 3, το 0 και το 3.  (χωρίς το + παίρνει αριθμό με βάση το δέκα αλλιώς παίρνει δεκαεξαδικό)

Στο πάνω αριστερό παράθυρο βλέπουμε Φινλανδικά με Ελληνικά. To Notepad δουλεύει με Utf-8, αλλά ανοίγει και άλλους τύπους.
MODULE A {\\ notepad
Clear \\ Clear all variables/objects
Flush \\ Empty the stack
Title$="M2000 Pad"
typ$="txt"
Dir User
Declare NotePad Form
Declare Pad EditBox Form NotePad
Declare File1 Combobox Form NotePad
Declare Edit1 Combobox Form NotePad
Declare Help1 Combobox Form NotePad
With File1,"label","File", "listtext" As list$, "list" As list$() '
With Edit1,"label","Edit",  "Mark", Color(255,100,0)
With Help1,"label","Help",  "Mark", Color(255,100,0)
With NotePad, "Title" As Caption$, "Visible" As Visible, "TitleHeight" As tHeight, "Sizable", True
With Pad, "Text" As Pad.Text$, "ShowAlways", True,"NoColor", True,"SelLength" as SelLength
Def TitleStr$(a$)=ucase$(left$(a$,1))+mid$(a$,2)
Filename$=Dir$+"Untitled.txt"
Caption$=TitleStr$(File.Name$(Filename$)) +" - M2000 Pad"
Method NotePad,"move", 2000, 4000, 8000, 4000
Layer NotePad {Cls #FFA000}
With File1,"MenuStyle", True, "MenuWidth", 3000 
With Edit1,"MenuStyle", True, "MenuWidth", 3000,"menuEnabled" as Enabled() 
With Help1,"MenuStyle", True, "MenuWidth", 3000 
With File1, "MenuEnabled" As mEnable()
For This {
      mi$="MenuItem"  \\ is a temporary variable only for For This Block
      With File1, "MenuGroup","This"
      Method File1, mi$,"Open",True
      Method File1, mi$,"Save",True
      Method File1, mi$,""    \\  only  a line here
      Method File1,"MenuRadio","txt files",True,True
      Method File1,"MenuRadio","bas files",True,False
      
      Method File1, mi$,""
      Method File1, mi$,"Close",True
      Method File1, mi$,""
      Method File1, mi$,"Quit",True
      
      With Edit1, "MenuGroup","This"
      Method Edit1, mi$,"Cut",False
      Method Edit1, mi$,"Copy",False
      Method Edit1, mi$,"Paste",True
      Method Edit1, mi$,""
      Method Edit1, mi$,"Less Indent",True
      Method Edit1, mi$,"More Indent",True      
      With Help1, "MenuGroup","This"
}


Document BackUp$="Write something..."
Pad.Text$=BackUp$
Function NotePad.Unload {
      Read New &Ok
      After 30 {call local File1.DblClick(8) }
      Ok=True


}
Function Notepad.Resize {
      Layer NotePad { Cls Color(255, 160, 0) ,0}
      With NotePad, "Width" As NP.Width, "Height" As NP.Height, "TitleHeight" As tHeight
      tHeight1=theight*2
      Method File1,"move", twipsX*2, tHeight,  twipsX*80, tHeight
      Method Edit1,"move", twipsX*2+twipsX*80, tHeight,  twipsX*80, tHeight
      Method Help1,"move", twipsX*2+twipsX*160, tHeight,  twipsX*80, tHeight
      If NP.height>1000 Then {
            Method Pad,"move", twipsX*2, tHeight1,  NP.Width-twipsX*5, NP.Height-tHeight1-twipsx*3
            With Pad, "NoWrap" As NoWrap
            If Not NoWrap Then Method Pad,"Resize"
      }
}
Function Edit1.OpenMenu {
            Local X
            X=SelLength>0
            Enabled(0)=X
            Enabled(1)=X
}


Function Edit1.DblClick {
      Read Local Edit1index
      Select Case Edit1index
      Case 0
            {
            Method Pad,"mn1sub"
            Method Pad,"Resize"
            }
      Case 1
            Method Pad,"mn2sub"
      Case 2
            {
                 Method Pad, "mn3sub"
                 Method Pad,"GetFocus"
                 Method Pad,"Resize"
           }
        Case 4
           {
                  Method Pad,"PressKey", 9, 1
            }
        Case 5
           {
                  Method Pad,"PressKey", 9, 0
            }
      End Select


}
Function Pad.PopUp {
      Read Local X, Y
      Method Pad,"PopUpMenu", "",X , Y
}
Function File1.MenuChecked {
Read New RadioIndex \\ 3 or 4
If RadioIndex =3 then {
      After 30 { local a$="."+file.type$(Filename$), b$=File.name$(Filename$)
      Filename$=File.path$(Filename$)+Left$(B$,Len(B$)-Len(a$))+".txt"
      Caption$=TitleStr$(File.Name$(Filename$)) +" - M2000 Pad"
      typ$="txt"
      With Pad, "ColorCollection1", "","NoColor", True
      Method Pad, "Show"
      }
} else.if RadioIndex =4 then {
     After 30 { local a$="."+file.type$(Filename$), b$=File.name$(Filename$)
      Filename$=File.path$(Filename$)+Left$(B$,Len(B$)-Len(a$))+".bas"
      Caption$=TitleStr$(File.Name$(Filename$)) +" - M2000 Pad"
      typ$="bas"
      With Pad, "ColorCollection1", "|AND|OR|XOR|NOT|CLS|DEBUG.|PRINT|DECLARE|CONST|GOTO|DO|LOOP|WHILE|WEND|WITH|REFRESH|LET|GET|SET|DOEVENTS|SELECT|CASE|FALSE|TRUE|OPTION|EXPLICIT|LIB|DIM|REDIM|PUBLIC|PRIVATE|FUNCTION|SUB|IF|THEN|ELSE|ELSEIF|END|SELECT|FOR|NEXT|TO|AS|LONG|BOOLEAN|STRING|OBJECT|EXIT|BYVAL|NEW|LEFT$(|LEFT(|RIGHT$(|RIGHT(|MID$(|MID(|UBOUND(|LBOUND(|CSTR(|CDBL(|CLNG(|STR$(|STRING$(|INSTR(|ASC(|CHR(|CHR$(|COS(|SIN(|LOG(|RGB(|REPLACE(|","NoColor", False
      Method Pad, "ReColor"
      Method Pad, "Show"
      }
}


}
Function File1.DblClick {
\\ we use functions As subs here
\\ each function and each module have a name (define a namespace)
\\ but here real module name is the File1.DblClick() host module
\\ this is done because is a Gui Event Service Function
\\ and is call with Local tag (Call Local)
      Read New File1index
      Local cont, cont2, f$, NL$={
      }
      File1index++
      \\ Because we want some jumps..we use  On Goto
      \\ on Goto need here a block
      {
      On File1index Goto Open1, Save1, ExitNow, ExitNow, ExitNow, ExitNow, Save2, ExitNow,  Unload
Exitnow:
      Exit
Open1:
      If Pad.Text$<>BackUp$ Then {
            If Ask("Save Changes first?",Title$, "Yes","No")=1 Then Goto Save1
      }
     Layer NotePad {
           Open.file filename$,,"Load Text ("+typ$+") File",typ$
     }
     Method Pad,"GetFocus"
     Read f$
     If f$<>"" Then {
           Filename$=f$
           If exist(F$) then {
           Clear BackUp$
           Load.Doc BackUp$, f$
           
           Caption$=TitleStr$(File.Name$(Filename$)) +" - M2000 Pad"
           Pad.Text$=BackUp$
           } else Pad.text$="": Clear BackUp$
           Method Pad, "ReColor"
      }
      Exit
Save1:
      Layer NotePad {
            Save.As Filename$,,"Save Text ("+typ$+") File",typ$
      }
      if not cont2 then Method Pad,"GetFocus"
      Read f$
      If f$="" Then Exit 
      If lcase$(file.type$(f$))<>typ$ then f$=f$+"."+typ$
      If Exist(f$) Then  If Ask(NL$+"Overwrite"+NL$+f$,Title$, "Yes","No")<>1 Then Exit
      Try ok {
        Clear BackUp$
        BackUp$=Pad.Text$
        Save.Doc BackUp$, f$
        filename$=f$
        Caption$=TitleStr$(File.Name$(Filename$)) +" - M2000 Pad"
      }
     If ok else beep
     If not cont then Exit
Save2:
      cont=True
      If Pad.Text$<>BackUp$ Then {
            If Ask("Save Changes?",Title$, "Yes","No")=1 Then Goto Save1
      }
      Clear BackUp$
      Pad.Text$=""
      If Cont2 then {
            Method NotePad, "CloseNow"
      } Else {
            FileName$=Dir$+"Untitled."+typ$
            Caption$=TitleStr$(File.Name$(Filename$)) +" - M2000 Pad"
            Method Pad, "Resize"
      }
      Exit
Unload:
      Cont2=True : Goto Save2
      }
}
Function Help1.OpenMenu {
      Local A, info$
      Info$={
            This is an example
            of a notepad
            written for M2000 Environment
            use F1 to change wrap
            }
      A=Ask(info$,Title$,"","")
      Method Pad, "GetFocus"


}
Call Local Notepad.Resize()


\\ open As modal
Title Title$, 0
After 100 {Title Title$, 1}

Method NotePad,"Show" , 1
Declare Pad Nothing
Declare NotePad Nothing 
Print "Done"


}
A: end
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου