Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Αναθεώρηση 214 Βελτιώσεις!

Βελτιώσεις στα αντικείμενα του γραφικού περιβάλλοντος (GUI)


Declare Form1 Form
Layer Form1 { Cls 7
    Move scale.x/2, scale.y/2
   Pen 14 { Circle Fill 14, 100, 0.5}
   w=scale.x
}
Declare Edit1 EditBox Form Form1
Declare Text1 TextBox Form Form1
Method Edit1, "move",1000,1000,w-2000,2000
Method Text1, "move",1000,3600,w-2000,600
With Edit1, "Text",{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
}
Method Edit1,"TextViewOnly"
Method Edit1, "Transparent"
Method Edit1, "Colors", 15, 15
Method Text1, "Transparent"
Method Text1, "Colors", 15,15
m=10 : s=1
Layer Form1 {
      Thread {
            Cls 7
            Pen 0 { Circle Fill 0, m*100, 0.5}
            m+=s
            if m>=40 then s=-1
            If M<2 then s=1
            method Form1, "RefreshAll"
      } as mm interval 30
}
Method Form1, "Show", 1
Threads Erase
Declare Form1 Nothing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου